PSC Patients Europe is a Public Benefit Organisation (PBO),”ANBI” in Dutch.

The PBO status is granted when at least 90% of the institution’s efforts are focused on the general good. The benefits include a number of tax advantages, one of them being that donations made to PSCPE are tax deductible. For more information: Belastingdienst

By Dutch law, it is mandatory to have the below-stated details of our foundation available at our website in Dutch.

 

Stichting Primary Sclerosing Cholangitis Patients Europe

PSC Patients Europe
Postbus 55
2120 AB Bennebroek
Nederland

RISN nummer: 8545.38.288
KvK nummer: 61898589
Bankrekeningnummer: NL34RABO 0300751338

Info@pscpatientseurope.org
www.pscpatientseurope.org


Doel

a. Het vormen van een Europese organisatie ter behartiging van de belangen van Primaire Scleroserende Cholangitis (PSC) patiënten.

b. Het bevorderen van al hetgeen kan bijdragen tot genezing van de ziekte en verlichting van de medische, materiële en andere maatschappelijke zorgen van deze patiënten en hun directe omgeving en het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande, direct of indirect verband houden.


Organisatie

PSC Patients Europe is een stichting, de samenstelling van het bestuur van 2018 is als volgt:

Voorzitter:  Mevrouw  M.M. Kaatee
Secretaris:  Mevrouw L.M. de Lannoy
Penningmeester:  De heer A. Schurink

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens PSC Patients Europe. Er zijn geen medewerkers in loondienst bij PSC Patients Europe. Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning of vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve PSC Patients Europe. Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding voor kosten die direct in verband staan met activiteiten voor de stichting.
Vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding (al dan niet in een tegoedbon van een ideële waarde) voor kosten die direct in verband staan met activiteiten voor de stichting. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting.


Hoofdlijnen van Beleid

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. in nauwe samenwerking met betrokken partijen bij PSC:

–  laagdrempelig informatie, voorlichting en lotgenotencontact beschikbaar te stellen met betrekking tot PSC gerelateerde onderwerpen;
– contacten te leggen en te onderhouden met soortgelijke organisaties op internationaal- en nationaal niveau;
– de voor een en andere vereiste middelen bijeen te brengen, te beheren en te besteden.

b. Het uitlenen van gelden en/of het doen van schenkingen ten behoeve van het uitvoeren of laten  uitvoeren van onderzoek naar genezing of verbetering van kwaliteit van leven van PSC patiënten.

Meer informatie over onze werkwijze, activiteiten, en financiële verantwoording vindt u in het beleidsplan 2015-2018.

Hier kunt u ons Jaarverslag 2017 en Financieel Jaarverslag 2017 vinden.

We zijn trots op wat we gezamenlijk allemaal bereikt hebben. Hier is een overzicht van onze vorige Jaarverslagen

Jaarverslag 2016en Financieel Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015 en Financieel Jaarverslag 2015.