Като се изследва микроскопичната структура на чернодробната тъкан (чернодробна хистология) става възможно да се оценят различните абнормалности, които често се откриват в първичния склерозиращ холангит (ПСХ). Това може да помогне да се определи сериозността и прогресията на ПСХ. Чернодробната хистология обикновено се отчита по отношение на степента и стадия. Градирането представя сериозността на основния процес на болестта, който се измерва чрез степента на възпаление и некроза (смъртта на чернодробните клетки). Стадирането представя прогресията на заболяването, която се измерва чрез степента на белезите (фиброза) и цирозата, които се откриват в черния дроб.

Слабото доминиране на ПСХ и неговото протичане като хронично заболяване пречат на оценяването на солидните клинични крайни точки, като чернодробна трансплантация или смърт. Затова, понастоящем в клиничните изпитвания за ПСХ се използват заместителни или “сурогатни” крайни точки, като например оценяване на риска по Майо или други биохимични и клинични маркери. За съжаление, тези сурогатни крайни точки все още не са валидирани за ПСХ.

Няма налични специфични хистологични оценяващи системи за отчитане на степента и стадия на болестта за ПСХ. Целта на това изследване е да определи дали оценъчните системи, разработени за други чернодробни заболявания, могат да се използват за оценка на градирането и/или стадия на ПСХ. По-конкретно, целта беше да се прецени дали другите оценяващи системи са с прогностична стойност при предвиждане на изхода от ПСХ. В такъв случай, чернодробната хистология може да стане важна при оценката на ефективността от лечението при терапевтичните клинични изпитвания и може да се използва като сурогатна крайна точка.

Бяха използвани системата на Ишак (първоначално разработена за хроничен хепатит), системата Лудвиг (първоначално разработена за първичен билиарен холангит) ((ПБХ)) и една по-скорошна система, предложена от Наканума, също предназначена за ПБХ. Преимуществото на системата за оценяване на Наканума е, че при нея се вземат предвид хистологичните характеристики, споделяни с ПСХ. Бяха определени три крайни точки за измерване на изхода от ПСХ: 1. Преживяване без трансплантант (комбинация от свързана с ПСХ смърт, чернодробна трансплантация и развиване на холангиокарцином) 2. Само чернодробна трансплантация 3. Развиване на симптоми, свързани с цироза.

Бяха включени шейсет и четири холандски пациента с ПСХ от холандската група “Epi ПСХ ПБХ проект” (10 пациента бяха диагностицирани с ПСХ на малкия канал). Всички пациенти бяха подложени на чернодробна биопсия за установяване на диагноза ПСХ. Имаше 40 пациента от мъжки пол и 24 пациента от женски пол, на 43 пациента бяха поставени диагнози за възпалително чревно заболяване, като улцерозният колит беше най-често срещан. Единайсет пациента достигнаха до крайна точка през периода на проучването; на трима беше поставена диагноза за холангиокарцином (двама починаха), а на осем пациента беше направена чернодробна трансплантация.

С това проучване изследователите демонстрираха, че трите стадийни системи са предсказващи индикатори за двете крайни точки 1: преживяване без трансплантация и крайна точка 2. чернодробна трансплантация. Стадийната система на Наканума изглежда, че има най-силна предсказваща стойност. Това може да се обясни с факта, че тази система включва характеристики, специфични за ПСХ. И трите стадийни системи предполагаха, че степента на фиброза е важен параметър за предсказване на вероятния курс на заболяването.

За да преценят дали чернодробната биохимия може да отрази степента на чернодробното увреждане, както се измерва от чернодробната биопсия, изследователите извършиха проучвателни анализи, за да определят корелациите между чернодробната биохимия и хистологичните степен и стадий. Не бяха открити сериозни корелации. Според изследователите, това предполага, че чернодробната биохимия не отразява адекватно степента на хистологичното увреждане. Те се позовават на едно скорошно изследване на Queen et al., които също демонстрираха, че пациентите с ПСХ също може да имат сериозно прогресирало чернодробно заболяване в средата на нормална чернодробна биохимия.

Няколко проучвания, включително настоящето проучване показват, че прогресията, а дори и подобряването на хистологичните степен/стадий могат да бъдат оценени чрез чернодробна биопсия. Това проучване демонстрира, че оценяващата чернодробна хистология има прогностична стойност за определяне на изхода от заболяването. Чернодробната хистология следователно може да се счита, че е полезен маркер за оценка на прогресията на заболяванеот при ПСХ.

Докато отбелязват и дискутират ограниченията в рамките на проучването, изследователите твърдят, че приложението на системите на Наканума, Ишак и Лудвиг при ПСХ е осъществимо, а също и клинично уместно. Хистологията може да е полезна, когато служи като сурогатна крайна точка в клиничните изпитвания на ПСХ, но по-нататъшните изследвания на по-големи многоцентрови групи със сигурност ще валидират тези настоящи резултати.

Речник

Чернодробна биохимия: група кръвни тестове, които откриват жлъчен стазис и увреждане на чернодробните клетки

Корелация: статистическа мярка, която показва в каква степен две или повече променливи варират заедно

Ефикасност: способността да се предизвика планиран или желан изход

Фиброза: загрубяване и белези в съединителната тъкан (стадиране)

Градиране: хистологично измерване на сериозността на основния болестен процес, както е измерен чрез степента на некро-възпалителната активност (измерена с категорийна скала)

Хистология:  научното изследване на фините детайли на биологичните клетки и тъкани, като се използват микроскопи, за да се видят пробите от тъканите, които са били приготвени внимателно чрез специални процеси, наричани “хистологични техники”

Хистопатологични: микроскопски преглед на тъканта, за да се изследват проявите на болестта.

Некро-възпалителна активност: отразява степента на некроза и възпаление

Некроза: смърт на клетките

Прогноза: свързана с или служеща да се предвиди вероятния курс на медицинското състояние

Стадиране: хистологично измерване на прогресията на заболяването, измерена чрез степента на белезите (фиброза) и цирозата в черния дроб

Валидиране: процес, чрез който се оценяват за благонадеждност акуратността или стабилността на системата за събиране на данни или инструмента (като стадиране, въпросници и така нататък)

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Автор на тази любителска статия е д-р Елизабет М. Г. Де Ври (AMC Amsterdam, NL)

Редактор: Валмае И

Преводач: Емилия Делибашева

Февруари 2016 г.

 Тази версия се основава на пълната статия:

 Приложимост и прогностична стойност на системите за хистологична оценка при първичен склерозиращ холангит   

J Hepatol. 2015 Nov;63(5):1212-9. doi: 10.1016/j.jhep.2015.06.008. Epub 2015 Jun 18.

Елизабет М.Г. де Ври1, Джоан Верхеиж2, Стефан Г. Хубшер3, Мариска М.Г. Лийфланг4, Кирстен Бунстра1, Улрих Бойерс1, Сириел И. Понсиоен1,

1 Катедра по гастроентерология и хепатология, Академичен медицински център, Амстердам, Холандия; 2 Катедра по патология, Академичен медицински център, Амстердам, Холандия; 3 Училище за онкологични науки, Университет на Бирмингам и Катедра по клетъчна патология, Болница “Кралица Елизабет”, Бирмингам, Обединено кралство; 4 Катедра по клинична епидемиология, биостатистика и биоинформатика на Академичен медицински център, Амстердам, Холандия

Статията се освобождава от авторско право, когато се:

1   Спомене ´Статия от PSC Patients Europe (PSCPatientsEurope.org)’

2   Изпрати линка / твърдо копие на PSC Patients Europe чрез info@PSCPatientsEurope.org

Ние ще съберем всички данни, свързани с разпространяването на статията и ще предоставим обратна връзка на автора, както и на другите изследователи и другите акционери.  Това ще допринесе за нашата цел да направим широко достъпни за публиката любителските версии.

Ако имате още въпроси или забележки относно тази статия моля, изпратете имейл на info@pscpatientseurope.org. Хареса ли ви тази статия? Много ще се радваме, ако можете да поставите ‘харесвам’ на страницата във Фейсбук на PSC Patients Europe, както и на поста със статията. Също така моля, помислете за дарение на PSC Patients Europe. Ние ще информираме автора за вашата обратна връзка и за “харесванията”.