Med en prævalens på 0,95:100.000 må PSC siges at være en sjælden sygdom i Japan. Dette regnestykke giver dog stadig ca. 2.500 japanske PSC-patienter. Hvad er forskellene og lighederne mellem disse patienter og patienter i andre regioner? Og hvordan forskes der i PSC i Japan?  For at blive klogere på disse spørgsmål, tog vi en snak med prof. Tankana, MD Department of Medicine, Teikyo University School of Medicine i Tokyo (Japan) samt repræsentanter for Tokankai (sammenslutningen af japanske leverpatienter) og to lokale PSC-patienter.
Dette møde var et fremragende forum til at drøfte de mange forskellige spørgsmål fra det internationale PSC-community. Forud for mødet havde vi nemlig bedt PSC-patienter fra hele verden om at stille deres spørgsmål via forskellige Facebook-grupper og per mail.

Interviewet tog afsæt i følgende artikler:

1)      Nationwide survey for primary sclerosing cholangitis and IgG4-related sclerosing cholangitis in Japan (pdf) (Nationalt spørgeskema vedrørende primær skleroserende cholangitis og IgG4-relateret skleroserende cholangitis i Japan)

2)      Clinical profiles of patients with primary sclerosing cholangitis in the elderly (pdf) (Kliniske profiler af ældre patienter med primær skleroserende cholangitis)

Professor Tanaka 

Mit møde med professor Tanaka fandt sted en solrig lørdag i maj 2016 på hans kontor på Teikyo Hospital i Tokyo, Japan.  Udover professor Tanaka, der er medlem af den internationale PSC-forskergruppe (IPSCSG), findes der flere andre PSC-forskere i Japan. Disse tæller bl.a. IPSCSG-medlem Dr. Nakazawa med base i Nagoya, samt formanden for den japanske PSC-forskergruppe, Prof. Tazuma fra Hiroshima. Andre vigtige organisationer tæller The Japanese Biliary Association (Den Japanske Forening for Autoimmune Leversygdomme) , og Intractable Hepatobiliary Disease Study Group of Japan (Den Japanske Forskergruppe for Hepatobiliære Sygdomme) som støttes af Japans sundhedsministerium.

Japans befolkningstal ligger på 110 millioner, og det giver et forventet antal PSC-patienter på 2.000 til 3.000 japanere. Dette antal er relativt lav, hvilket enten kan skyldes 1: racediversitet, 2:  måske er der tale om en undertype af PSC (er stadig ikke slået fast) eller 3: IgG4- misdiagnosticerede PSC’er. Prof. Tanaka har ca. 400 PSC’er i sit register.

Sidste år blev der udført en national spørgeundersøgelse, hovedsageligt i papirform. Patientgruppen bag forskningen var IgG4-patienter og PSC-patienter.  IgG4-relateret skleroserende cholangitis (IgG4-SC, også kaldet IgG4-associeret cholangitis (IAC)) er en klinisk variant af skleroserende cholangitis, og kendetegnes ved forhøjede IgG4-niveauer. Ofte kompliceres sygdommen yderligere af autoimmun pankreatitis. I Japan sker det ofte, at IgG4-SC-patienterne fejlagtigt får diagnosen PSC. Dette forklarer usikkerheden omkring det faktiske antal af japanske PSC’er. Heldigvis findes der ikke andre sygdomme, som patienterne fejlagtigt bliver diagnosticeret med.

Der er endnu ikke blevet udført nogen DNA-analyse, men de japanske forskere planlægger at indsamle DNA i 2017.  Ved hjælp af DNA fra japanske PSC-patienter håber forskerne at kunne undersøge, om der foreligger genetiske forskelle mellem øst og vest. Hos de europæiske patienter har man allerede identificeret indtil flere gener som værende ansvarlige for udviklingen af PSC, og forskerne ønsker at finde ud af, om disse gener også spiller en afgørende rolle i sygdomsudviklingen hos de japanske PSC-patienter.

I Japan er der stort set lige mange kvindelige og mandlige PSC-patienter, og det behandlende sundhedspersonale ordinerer den samme førstelinjebehandling som i Europa, nemlig UDCA (“urso”). Hvis denne behandling ikke giver det ønskede resultat, begynder patienten at tage UDCA og Bezafibrate (se afsnittet nedenfor for detaljer). I forskningsartiklen er træthed desuden ikke nævnt som et symptom. Prof. Tanaka forklarer, at træthed ikke lader til at være et stort problem blandt patienterne. Vi har muligvis at gøre med en anden genotype, men årsagen kunne også være kulturelt betinget, idet japanere generelt vil være tilbøjelige til at ikke at tage træthed seriøst, og derfor måske slet ikke nævner det. En anden mulighed kunne være, at japanske PSC’er ganske vist føler sig trætte, men ikke forbinder det med PSC. Interessant nok har kun 50% af PSC-patienterne IBD, og slet ingen af dem lider af AIH, hvilket adskiller sig markant fra de europæiske tal, hvor godt 70% af patienterne har IBD.  Af de japanske patienter, som har IBD, lider kun få af Crohns sygdom (CD). Det mangler stadig at blive belyst, hvorvidt der er en sammenhæng mellem dette og japanernes spisevaner og/eller andre livsstilsforhold. Et bemærkelsesværdigt faktum er, at PSC i Japan først og fremmest ses hos følgende to grupper: ældre patienter (uden IBD), og yngre patienter, hvor forekomsten af IBD er den samme som i Europa og USA. Det er muligt, at gruppen af ældre patienter i højere grad lider af sekundær skleroserende cholangitis.

Et andet overraskende faktum er den relativt korte afstand mellem cholangiocarcinoma (CCA)-diagnosen og PSC-diagnosen på kun et år. Det skyldes, at Japan tilbyder årlige sundhedsscreeninger som et led i landets folkesundhedsprogram. Det gør det muligt at opdage diverse sygdomme relativt tidligt, i dette tilfælde CCA. Den relativt sene PSC-diagnose er muligvis også en bidragende faktor. Ifølge prof. Tanaka er der brug for biomarkører til bedre screening for PSC!

Patientorganisationen Tokankai    

Anden halvdel af eftermiddagen var afsat til et møde med repræsentanter for sammenslutningen af japanske leverpatienter, Tokankai. Mødet fandt sted i foreningens lokaler i selskab med mrs. Yonezawa (CEO / bestyrelsesmedlem) og mrs. Furukawa (fra Afdelingen for Sjældne Leversygdomme). Herudover var de to patienter Kenji og Kazuyuki inviteret med for at dele ud af deres ideer og fortælle om deres oplevelser.

Tokankai blev oprettet i 2001 i Japans hovedstad Tokyo. Foreningen har ca. 2.000 medlemmer. Foreningen har telefontid dagligt mellem kl.10 og kl.16, og i det tidsrum får de i gennemsnit 15 telefonopkald. De fleste spørgsmål drejer sig om hvordan patienterne finder den nærmeste hepatolog. Det årlige medlemsgebyr er rimeligt i pris (3000 yen om året (= lidt under 200 kr). 30% af budgettet kommer fra farmaindustrien, og i øjeblikket er dækker kommunale midler resten af omkostningerne. Denne tilskudsmodel forventes dog snart at blive lavet om.

Vi havde en ærlig snak med patienterne om forskellige emner, og prof. Tanaka fungerede som tolk. En af patienterne udtrykte interesse i processen omkring aktiv patientdeltagelse i kliniske forsøg og efterfølgende delagtiggørelse i resultaterne. Organdonation var et andet spændene emne i dagens samtale. De japanske PSC-patienter har selvsagt også brug for levertransplantationer. Den kulturelle baggrund og det lave antal af tilgængelige donerer gør det dog vanskeligt at skaffe donororganer. Familien er grundlæggende den eneste mulighed når der er brug for en organdonation, og derfor tester man familiemedlemmerne for a finde en potentiel kandidat, der kan agere som levende donor i forhold til en levertransplantation (LDLT).  I Japan udfører man sjældent transplantationer fra hjernedøde. Indtil for et par år siden modtog japanske PSC-patienter udelukkende organer fra familiemedlemmer (levende donorer). Her så man dog en tårnhøj tilbagekomst af PSC inden for en 5-årig periode (ca. 80%), og derfor blev denne procedure stoppet.  Selv hvis en japaner på forhånd skulle have givet tilladelse til organdonation efter sin død, har familien ifølge loven det endelige ord, og de omstøder som regel denne beslutning. Hvis bare ét eneste familiemedlem er imod beslutningen, er det ikke længere muligt at gennemføre organdonationen.

Foto maj 2016: Kenji, fru Kurokawa, Kazuyuki, Mrs.Yonezawa og Prof Tanaka @ Tokankai kontor

Patientorganisationen har en del projekter på bedding. De har planer om at tilbyde spørgeundersøgelser online, få et forskersamarbejde op at stå samt at undersøge muligheden for at samarbejde med andre patientorganisationer, både på nationalt og internationalt niveau. Tokankai vil også undersøge muligheden for at holde medlemmerne bedre informeret omkring den aktuelle forskning inden for PSC, nye lægemidler og udviklingen i det hele taget.  De prøver også at finde nye måder at understøtte organisationen på finansielt, idet statsstøtten fortsætter med at blive beskåret. Dette skyldes almene budgetnedskæringer. Det blev besluttet, at Tonkankai og PSC Patients Europe vil styrke samarbejdet og understøtte hinanden i fremtiden.

Spændende japansk forskning: Bezafibrate

Bezafibrate blev oprindeligt klassificeret som et lægemiddel til behandling af hyperlipidæmi, og blev brugt til at forebygge hjertekarsygdomme (hyperlipidæmi betyder øgede niveauer af fedtstoffer i blodet).
Lægemidlet fungerer som aktivator for indtil flere af de receptorer, der befinder sig i levercellerne og galdeblærecellerne. En receptor er en cellestruktur, som binder en bestemt substans.

Japanske forskere har opdaget, at Bezafibrate kan forbedre de biokemiske markører hos patienter med primær skleroserende cholangitis (PBC), og har siden brugt Bezafibrate som andenlinjebehandling af PBC. Bezafibrate er også allerede blevet brugt til behandling af enkelte PSC-patienter, især UDCA-resistente patienter. En japansk forskergruppe har i et lille retrospektivt studie kunnet påvise, at behandlingen med Bezafibrate nedsætter serum ALP-niveauerne, og at lægemidlet også er sikkert at anvende til patienter med PSC. Prof. Tanaka og hans kollegaer ønsker derfor at undersøge, hvorvidt Bezafibrate kan forhindre eller forsinke udviklingen af leverrelaterede symptomer, og samtidig forbedre den langsigtede effekt af PSC-behandlingen. Det skal ske gennem et multicenter, prospektivt, randomiseret og kontrolleret forsøg. De forbereder nu et klinisk fase 2-forsøg af Bezafibrate som behandling mod PSC, og er i gang med at søge finansiel støtte til projektet.

Den japanske forskningsgruppe vil de kommende måneder holde os opdateret i forhold til resultatet af deres arbejde. Hvor hurtigt de kommer i gang med forsøget og kan præsentere de første resultater afhænger hovedsageligt af den bevilligede støtte.

Glosar

Aktivator: Omdanner et bestemt biologisk stof til et biologisk aktivt derivat

AIH: Autoimmun hepatitis

AIP: Autoimmune pankreatitis

Biomarkør: En målelig indikator på en biologisk tilstand. Røntgen kan f.eks. bruges som biomarkør til at identificere et brækket ben, mens en blodprøve kan indikere om kroppen lider af en infektion osv.

CCA: Galdegangscancer

CD: Crohns sygdom

Cholangitis: Galdegangsbetændelse

IAC: IgG4-relateret cholangitis

IBD:  Kronisk tarmbetændelse

IgG4 :Immunoglobulin G4

IPSCSG: International PSC-forskergruppe

JBA : Japanese Biliary Association (Den Japanske Forening for Autoimmune Leversygdomme)

PBC: Primær biliær cirrose

Prævalens: Andelen af en bestemt befolkning, som lider af en bestemt sygdom

Receptor: En cellestruktur, som binder en bestemt substans

Retrospektiv undersøgelse: Også kendt som historisk kohorte-undersøgelse – en undersøgelse, hvor deltagerne klassificeres efter observerede sygdomstilfælde eller helbredsændringer igennem opfølgningstiden.

Undersøgelsen kigger bagud

Andenlinjebehandling: Denne type behandling gives, når den indledende behandling (det vil sige førstelinjebehandlingen) ikke virker eller holder op med at virke.

Tokankai : Sammenslutningen af japanske leverpatienter


Den originale (engelske) udgave af ovenstående artikel er kontrolleret og godkendt af prof. Tanaka, MD Department of Medicine,
Teikyo University School of Medicine i Tokyo (Japan)
(august 2016)

Forfatter:  Marleen K
Redaktør: Dr. Valmae Y
Oversætter: Ditte Bjerregaard

Har du flere spørgsmål til denne artikel, er du velkommen til at sende en mail til info@PSCPatientsEurope.org