Vær oppmerksom på følgende:
Forfatteren har ikke medisinsk utdannelse. Den beskrevne forskningen pågår i Nederland, og resultater, konklusjoner og medisinske protokoller er kanskje ikke direkte overførbare til andre land. Vennligst kontakt din egen lege hvis du har spørsmål om din egen helse.
Nederland har ca 17 millioner innbyggere, og arealet er 41,520 km2.
Den hollandske helsevesen er et obligatorisk forsikringssystem, og premien er ikke relatert til helsesituasjon, alder eller inntekt. Den har et to-nivå system: primær og kurativ behandling er betalt av den private, obligatoriske forsikringen (f.eks legebesøk) , mens langtids behandling omfattes av trygden ( finansiert gjennom øremerkede skattemidler). Sykehusene er oftest privatdrevne og ikke for profit.

I løpet av den første uken av 2014 gjennomførte jeg et intervju med Kirsten Boonstra, PhD forsker ved Academic Medical Center (AMC), Amsterdam (Nederland) angående hennes nylig publiserte artikkel i Hepatology (et månedlig medisinsk tidsskrift om leversykdommer) som omhandlet en unik studie på Primær Skleroserende Cholangitt (PSC) i Nederland. AMCs PSC forskergruppe spesialiserer seg på å studere utviklingen av sykdommen. Hvilke slutninger kan vi dra av denne banebrytende forskningen? Og finnes det konsekvenser for PSC-pasienter? Følgende informasjon kommer fra intervjuet med henne.
For det første er forskningens utforming svært unik ettersom den består av et partnerskap mellom 44 hollandske sykehus, med alle involverte leger og sykepleiere, og de tre transplantasjonssentrene i Nederland (LUMC, UMCG og Erasmus MC). Geografisk dekker dette omtrent halvparten av Nederland. Alle journaler på pasienter med bekreftet eller mistenkt PSC ble gransket individuelt av forskerne Boonstra og Ponsioen, for å bekrefte PSC diagnosen. Dette resulterte i 590 PSC pasienter. Deres journaler har blitt, og vil fortsatt bli, oppdatert hvert år, slik at forskerne får innsikt i sykdomsforløpet. Dette er første gangen en sjelden sykdom som PSC blir undersøkt i hele populasjonen i et definert geografisk område. Etter 6 års forskning har AMC teamet dekket omtrent halve befolkningen, og ved sluttføring av prosjektet om 6 år kommer de ikke bare til å ha registrert alle PSC pasienter i Nederland, men også ha verdifull informasjon om sykdomsforløpet på en individuell basis over en tidsramme på 1-12 år.

Det er ikke bare forskningens utforming som er banebrytende, forskningsresultatene er også svært interessante på mange vis. For eksempel er forekomsten av PSC-pasienter i Nederland lavere enn noensinne rapporter: 6 per 100 000, i absolutte tall.
Dessuten er tiden fra diagnose til «endepunktet» (transplantasjon eller død) ikke 13,2 år som tidligere rapporter fra transplantasjonssentre, men drøyt 21 år i hele den hollandske PSC populasjonen. Dette beror delvis på at de første tallene kom fra pasienter i transplantasjonssentrene, som generelt henvises dit fordi de allerede er svært syke. I denne studien har man imidlertid sett på pasienter fra ulike universitetssykehus og regionssykehus, og der finner man pasienter med et mildere forløp enn man tidligere har trodd.

Cholangiocarcinom
Cholangiocarcinom (CCA) er svært sjelden i Nederland, og de fleste CCA tilfellene forekommer blant PSC pasienter. Risikoen for CCA er nesten 400 ganger større for PSC- pasienter enn for den friske befolkningen i samme alder. Det er verdt å nevne at CCA sjelden forekommer ved «small duct PSC» ( det vil si PSC i de små gallegangene) . Ca 9% av PSC pasientene har «small duct PSC»
Kolorectal cancer
Global forskning viser at risikoen for kolorectal (colorectal) cancer (CRC) er ti ganger høyere blant PSC-pasienter, og oppstår i relativt ung alder, dvs 39 år mot 59 år i kontrollgruppen ( IBD pasienter) . Generelt er risikoen for å dø av kolorektal cancer mye lavere enn av CCA, særlig om canceren oppdages i tidlig stadium.
Den nydiagnostiserte PSC pasienten vil etter nåværende hollandske prosedyre gjennomgå en coloskopi ved diagnosetidspunktet. Hvis det da ikke er noe inflammasjon å se, er det ikke behov for ytterlige coloskopier. Om det derimot er inflammasjon å se er det grunn til å ta årlige coloskopier.
Forskning viser at antall dødsfall av CRC er betydelig lavere i gruppen av pasienter som tar årlige coloskopier enn i gruppen som ikke tar årlige coloskopier. «Dette belyser viktigheten av årlig coloskopi hvis det er noen inflammasjon. Vær oppmerksom på at denne screeningen bør starte ved ung alder, siden CRC oppstår så tidlig som gjennomsnittlig 39 år i denne pasientgruppen» sier forsker Boonstra.
Ursodeoxicholsyre
Hos halvparten av pasientene har bruken av ursodeoxicholsyre (blant brukerne ofte kalt URSO) en positiv effekt på laboratorieverdiene, og nesten alle brukerne sier at de føler seg bedre av å ta det. Dog har medikamentet ingen bevist effekt på sykdomsutviklingen. Ofte kan bruken av ursodeoxicholsyre dempe inflammasjonen.
NSAID
NSAID er ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler (Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs).Eksempel på vanlige NSAID inkluderer Ibuprofen, Naproxen og Diclofenak.
Det later til å være belegg for at tilfeldig anvendelse av NSAID har en beskyttende effekt på utviklingen av sykdommen. Imidlertid mener Boonstra at man på det nåværende stadium ikke kan dra sikre konklusjoner, men at det er verdt ytterlige forskning, også i forhold til potensielle skadelige effekter på relaterte sykdommer som Crohn’s sykdom eller Ulcerøs Colitt.

Transplantasjonspasienter
Selv om transplantasjonspasientene strengt tatt ikke er del av denne forskningen, så er tidligere PSC-pasienter som er transplanterte i forskningsperioden, fulgt av forskerne for å få en bedre oversikt over denne populasjonen. For eksempel er det mulig at PSC pasienten returnerer til sykehuset etter transplantasjonen, eller at transplantatet er skadet, for eksempel i koblingen mellom gallegangene. Dette er interessant materiale for forskerne, som takket være denne gruppen av pasienter kan ha mulighet til å behandle pasientene bedre i framtiden.

Hva kan vi som PSC pasienter gjøre selv?
Du kan spille en aktiv rolle, blant annet holde rede på om du har hatt dine årlige coloskopier, og to-årlige Dexa scan (beintetthetsmåling). Det finnes en PSC protokoll i Nederland, men denne studien viser at den ikke alltid følges opp tilstrekkelig. Det er mulig at en lege i blant glemmer å spørre. Du kan alltid nevne det for din lege.
Med en årlig coloskopi, selv ved små eller ingen mage/tarm symptomer, synker dødeligheten betydelig. For PSC pasienter med bekreftet frisk tarm er slike årlige undersøkelser ikke nødvendig.
I tillegg er det viktig at pasienter med denne sjeldne sykdommen deltar i ulike undersøkelser og registre, og at de gir tillatelse til å bruke deres informasjon i forskningsmateriale og forskningsresultater på nasjonalt og internasjonalt nivå. Jo mer forskere og doktere vet om sykdommen, jo raskere kommer en mulig behandling og/eller medikasjon for PSC.
Konklusjon:
Særlig for sjeldne sykdommer er det viktig at forskning skjer med en stor befolkningskohort, slik at gode og pålitelige data og detaljer om sykdommen kommer fram. Som et resultat av denne studien har tallene for insidens og prevalens (6 per 100,000) av sykdommen, og tid til «endepunkt» etter diagnosen (21 år til død eller transplantasjon) blitt ny internasjonal standard.
Studien har også hatt en annen positiv bieffekt: PSC spesialistene ved AMC mottar stadig oftere telefoner fra spesialister ved noen av de andre innblandede sykehusene, for å diskutere en pasient eller få svar på andre PSC-relaterte spørsmål. Definitivt en økning i innbyrdes samråd, og det er rimelig å anta at PSC-pasienter bare kan dra nytte av et slikt samarbeid.
Hva skjer videre:
PhD Liesbeth de Vries har nylig sluttet seg til AMC forskerne sin PSC-forskergruppe og hun kommer til å ytterlige utvide og følge opp PSC forskningen i Nederland. Gjennom denne forskningen kommer vi til å ha en unik situasjon i Nederland, hvor alle PSC pasienter kommer til å kartlegges og takket være årlige oppdateringer kan forløpet av PSC overvåkes nøye.
Hele forskningsprosjektet lagres for tiden i en stor database i AMC, tilgjengelig kun for AMC-forskere. I forskningsgruppen håper de å ytterlige utvikle en webbasert versjon, der hver innblandede lege kan logge seg inn og legge til relevant informasjon om sine pasienter.
Dette er den største populasjonsbaserte kohorten av PSC pasienter i verden. Denne gruppen følges nå prospektivt. Det kommer til å bli svært interessant for framtidens forskere å gjøre ytterlige PSC forskning, ettersom populasjonen allerede er kjent og identifisert. Det sparer penger og verdifull tid. Når vel alle PSC pasienter er registrert kommer det til å bli interessant å se om det finnes regionale forskjeller eller om flere generelle kliniske utviklinger kan oppdages.

*Dr Boonstra håper å forsvare sin doktoravhandling i oktober 2014. Hun ønsker da å forfølge sin karriere som gastrointestinal hepatolog (leverspesialist), og søker en lærlingstilling i løpet av året.

Ordliste
Kohort: En gruppe av mennesker som har en felles egenskap, og som blir brukt i en studie/ et forsøk
Koloskopi: Endoskopisk undersøkelse av tykktarmen
DEXA scan (Dual Energy X-ray Absorptiometry): Dette måler beintetthet for å avgjøre om det foreligger beintap/benskjørhet (osteoporose)
Endoskopi: Visuell undersøkelse av det indre av et hulorgan gjennom anvending av ett endoskop ( en fleksibel slange)
Prospektiv studie: der en gruppe PSC-pasienter følges i det videre sykdomsforløpet
Skleroserende: tilstivning av vev
Kolangitt/ cholangitt: Betennelse i gallegangene

———————————————————————————————————————————————————

Referanser
1. Boonstra K, Weersma R, Erpecum Of Kj et al. Population-Based Epidemiology, Malignancy Risk and outcome of Primary Sclerosing Cholangitis. Hepatology 2013, 58: 2045-2055

Author: Marleen
Translator: Ase

Hepatology