Primær skleroserende kolangitt (PSC – Primary Sclerosing Cholangitis) er sterkt assosiert med inflammatorisk tarmsykdom (IBD – Inflammatory Bowel Disease). Mens sammenhengen mellom PSC og IBD er vel etablert, er årsaken til denne sammenhengen ukjent. Både PSC og IBD er antatt å være komplekse genetiske sykdommer, som forårsakes av en kombinasjon av genetiske og miljømessige risikofaktorer. Forskning som fokuserer på genetikkens rolle for PSC har vist at en viss del av genetiske risikoloci funnet i IBD er også assosiert med PSC. Kunnskap om genetikkens for PSC er økende, men fortsatt er mulige miljø utløsende faktorer lite kjent.

Studier innen IBD har vist at røyking og tidligere appendektomi har en beskyttende effekt mot utvikling av ulcerøs kolitt (UC – Ulcerative Colitis). Man har også vist at førstegradsslektninger til PSC-pasienter har en økt risiko for å utvikle PSC og UC. Så langt er det ingen store studier som vurderer effekten av røykevaner og appendektomi og risikoen for å utvikle PSC.

Forskerne i denne studien har hatt som hensikt å evaluere potensielle miljømessige risikofaktorer for utvikling av PSC i en stor gruppe pasienter med PSC. De potensielle risikofaktorer som ble studert var røykeatferd , appendektomi-historie, familiens historie med IBD, autoimmun leversykdom, samt geografisk fordeling. For å undersøke disse risikofaktorene, ble PSC-pasientene rekruttert til denne studien sammenlignet med IBD-kontrollgrupper samt friske kontroll-grupper (HC – Healthy Controls). Å benytte disse kontrollgruppene gjorde forskerne i stand til å sammenligne hvor hyppig en eksponering til en risikofaktor var tilstede i hver gruppe, og derved å bestemme forholdet mellom risikofaktor og sykdom.

Deltakerne ble rekruttert fra Epi PSC PBC-projektet, som er en stor populasjonsbasert kohort studie av pasienter med PSC og primær gallekolangitt (PBC – Primary Biliary Cholangitis) i Nederland, gjennomført fra 1. januar 2008 til 31. desember 2011. Deltakerne ble invitert til å delta i studien, ble bedt om å avgi informert samtykke og fylle ut et 10-punkts spørreskjema om deres røykestatus, tidligere appendektomi og om de hadde førstegradsslektninger med IBD og/eller autoimmun leversykdom.

Totalt 343 pasienter med PSC sa ja til å delta og fullførte spørreskjemaet. 164 av disse pasientene hadde medledsagende UC og 50 pasienter hadde Crohns sykdom (CD – Crohn’s Disease). Totalt 370 pasienter med IBD og 232 fra HC deltok og fylte ut spørreskjemaet. Demografiske data viste at gruppen med PSC-pasienter i denne studien var representative for PSC-populasjonen i Nederland.  Mediane alder var 48 år og 65% av pasientene var menn. I IBD-kontrollgruppen var 40% menn og median alder var 43 år. I HC-gruppen var median alder 55 år  og 46% var menn.

PSC-pasientene ble delt inn i grupper basert på tilstedeværelsen av samtidig IBD, i pasienter med UC, pasienter med CD og pasienter uten samtidig IBD. Ingen i IBD-kontrollgruppens pasienter hadde diagnostisert leversykdom og alle rutinetester av leveren var normale.

For å skjelne risikofaktorer for utvikling av PSC fra risikofaktorer for IBD ble pasienter fra kontrollgruppene med PSC og IBD matchet i henhold til type IBD (enten UC eller CD): PSC-UC-pasientene ble sammenlignet med UC-kontrollgruppen og PSC-CD-pasientene ble sammenlignet med CD-kontrollgruppen. PSC-pasienter uten IBD ble analysert separat og sammenlignet med friske pasienter.

De potensielle risikofaktorene for kjønn, alder, røykevaner, appendektomi (kirurgisk fjerning av appendiks), familiehistorie med IBD og autoimmun leversykdom for utvikling av PSC ble analysert ved å sammenligne relative frekvenser (hvor ofte en risikofaktor var til stede i PSC-IBD-gruppen i forhold IBD kontrollgruppen, og kontrollgruppen for PSC-ingen IBD versus HC).

Forskerne uthevet følgende funn:

Røyking:

Det var færre røykere i PSC-gruppen i sin helhet enn i den friske gruppe A, tilsvarende trend ble observert i hele undergruppen av PSC-pasienter uten IBD sammenlignet med HC (den friske kontrollgruppen).

Sammenlignet med PSC-UC-pasienter med UC-kontrollgruppen, var det flere røykere i UC-kontrollgruppen sammenlignet med PSC-UC-pasienter. Tilsvarende resultater fant man i kontrollgruppene for PSC-CD og CD. Røyking ble signifikant assosiert med en lavere risiko for utvikling av PSC for både UC- og CD-pasienter.

Denne studien er den største kasuskontroll-studien som viser at røykeatferd uavhengig er assosiert med en lavere risiko for å utvikle PSC, og er i overensstemmelse med tidligere studier. Forskerne bemerker at deres studie var sammenfallende med en nylig studie av Eaton et al., som også fant at røyking beskytter mot utvikling av PSC i PSC-IBD-pasienter, men ikke for PSC-pasienter uten IBD. Resultatene foreslår at assosiasjon en mellom røyking og PSC er drevet av en spesifikk genotype og korresponderende PSC-IBD-fenotype.

Hvordan de underliggende mekanismene for røyking påvirker utviklingen (patogenesen) av PSC eller IBD er ennå ikke kjent. Det er mer enn 4000 kjemikalier o tobakk, hvor nikotin er den substansen som er mest studert. Nikotin forverrer spesifikke reseptorer i sentralnervesystemet og andre steder i kroppen som kan føre til sensitivisering av en viss anti-inflammatorisk bane: den kolinergene anti-inflammatoriske bane.

Mens effekten av røyking på progresjon av PSC er ikke undersøkt hos pasienter med PBC, har røyking vært forbundet med avansert sykdom ved presentasjon. Dette kan tyde på at selv om røyking er assosiert med en lavere risiko for å utvikle PSC, kan røyking akselerere sykdomsprogresjonen når leverfibrose er til stede.

Appendektomi:

Det var kike stor forekomst av appendektomi mellom PSC-pasienter og deltakerne i den friske kontrollgruppen, mens flere PSC-UC-pasienter enn de i UC-kontrollgruppen hadde gjennomgått appendektomi. Flere studier har vist en beskyttende effekt av appendektomi på å utvikle UC og funnene fra denne studien støtter disse resultatene. Imidlertid ble det ikke funnet noen sammenheng mellom appendektomi og utvikling av PSC funnet – dette er i samsvar med en stor metaanalyse av fire studier som viste ingen sammenheng. En høyere frekvens med appendektomi i PSC-UC-gruppen sammenlignet med UC-gruppen indikerer at appendektomi kan være en risikofaktor for utvikling av PSC hos UC-pasienter.

Årsaken til appendektomi kan influere risiko for utvikling av UC har vært et fokus for forskning i mange år. En stor studie av Anderson et al. tyder på at det er mer sannsynlig at den utstått blindtarmbetennelse (grunnen til at det ble fjernet) fører til den beskyttende effekten, mer enn fraværet av blindtarmen etter en appendektomi.

Familiehistorie:

Ti prosent av PSC-UC-pasienter og 17% i UC-kontrollgruppen hadde førstegrads familiemedlemmer med IBD, det ble imidlertid ikke funnet noen forskjell mellom de i PSC-CD og CD-kontrollgruppen.  Familiehistorie med IBD var ikke en uavhengig risikofaktor for PSC i noen av PSC-IBD-undergruppene.

Autoimmun leversykdom var mer rådende i familier med PSC-CD-pasienter enn i familier fra CD-kontrollgruppen, tallene var imidlertid svært lave.  Familier med PSC-UC-pasienter hadde en tilsvarende frekvens av autoimmun leversykdom sammenlignet med UC-familier.

Geografisk distribusjon:

Det var en balansert geografisk spredning av PSC-pasienter i hele området der de bodde, noe som tyder på at boligmiljøet ikke spiller en rolle i utviklingen av PSC.

Konklusjon:

Forskerne konkluderte med at i en stor populasjonsbasert PSC-kohort, er røyking assosiert med en lavere risiko for å utvikle PSC, uavhengig av den beskyttende effekten av røyking i UC, mens appendektomi er ikke en uavhengig risikofaktor for PSC

Ordliste

Case-control study (kasuskontroll-studie): En studie som sammenligner pasienter som har en sykdom eller tilstand av interesse med pasienter som ikke har sykdommen eller tilstanden, og ser tilbake i ettertid for å sammenligne hvordan hyppig eksponering for en risikofaktor er til stede i hver gruppe for å bestemme forholdet mellom risikofaktoren og sykdommen.

(https://himmelfarb.gwu.edu/tutorials/studydesign101/casecontrols.html)

Kohort: er en gruppe med subjekter som har erfart en bestemt hendelse eller lider av en bestemt sykdom i løpet av et bestemt tidsrom

Genotype: beskriver hvilke gener/genvarianter på en spesifikk locus eller hvilken som helst spesifisert kombinasjon av loci

Loci:  (fl.t) Locus – sted I genetikk, er loci posisjonene til spesielle gener på et kromosom som er mer vanlig i en sykdom sammenlignet med en kontrollgruppe

Median: Mellomverdien i en distribusjon, over og under hvilken ligger et likt antall verdier

Pathogenese: Den biologiske mekanismen (eller mekanismer) som fører til sykdomstilstanden

Fenotype: Uttrykk for en spesifikk egenskap basert på genetiske og miljømessige påvirkninger

Populasjonsbasert: Tradisjonelt brukt for å beskrive en studie som involverer en definert “generell befolkning” for eksempel en gruppe mennesker med PSC.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Forfatter av denne legversjon av artikkelen er Dr Valmae Ypinazar (PhD), seniorforsker, Griffith University, Southport , Queensland , Australia.

Oversetter: Nille Jamvold Klaussen

Juni 2016

Den originale engelske versjonen av overstående artikkel er kontrollert og godkjent av Dr. E.M.G de Vries og Dr. K. Boonstral.

Denne versjonen er basert på en fullstendig artikkel;

Risikofaktorer ved primær skleroserende kolangitt

Kirsten Boonstra1*, Elisabeth M. G. de Vries1*, Nan van Geloven 2, Karel J. van Erpecum 3, Marcel Spanier 4, Alexander C. Poen 5, Carin M. van Nieuwkerk 6, Ben J. Witteman 7, Hans A. Tuynman 8, Anton H. Naber 9, Paul J. Kingma 9, Ulrich Beuers 1 and Cyriel Y. Ponsioen 1 on behalf of the Epi PSC PBC Study Group

1 Department of Gastroenterology and Hepatology, Academic Medical Center, Amsterdam, the Netherlands; 2 Clinical Research Unit, Academic Medical Center, Amsterdam, the Netherlands; 3 Department of Gastroenterology and Hepatology, University Medical Center Utrecht, Utrecht, the Netherlands; 4 Department of Gastroenterology and Hepatology, Rijnstate Hospital, Arnhem, the Netherlands; 5 Department of Gastroenterology and Hepatology, Isala Clinics, Zwolle, the Netherlands; 6 Department of Gastroenterology and Hepatology, VU Medical Center, Amsterdam, the Netherlands; 7 Department of Gastroenterology and Hepatology, Gelderse Vallei Hospital, Ede, the Netherlands; 8 Department of Gastroenterology and Hepatology, Medical Center Alkmaar, Alkmaar, the Netherlands; 9 Department of Gastroenterology and Hepatology, Tergooiziekenhuizen, Hilversum/Blaricum, the Netherlands

*Disse forfatterne har bidratt i samme grad til artikkelen.

Denne artikkelen er uten copyright når:

1    Nevner An article by PSC Patients Europe (PSCPatientsEurope.org)

2    Send en lenke/en papirkopi til PSC Patients Europe

Vi vil samle alle data om spredningen av artikkelen og gi denne tilbakemeldingen til forfatteren så vel som andre forskere og andre interessenter. Det vil bidra til vår søken etter å ha legversjoner bredt tilgjengelig for allmennheten.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne artikkelen, vennligst send en epost til info@pscpatientseurope.org. Satte du pris på innholdet i denne artikkelen? Vi vil sette pris på om du “liker” både Facebooksiden til PSC Patient Europe og selve artikkelen postet der. Vi ber pent om en donasjon til PSC Patient Europe. Vi sender informasjon om tilbakemeldingene dine til artikkelforfatteren og “liker”-klikk.