S prevalenciou 0,95:100 000 je PSC v Japonsku raritou. Napriek tomu je tam však približne 2 500 pacientov trpiacich PSC. Existujú rozdiely a podobnosti medzi pacientmi v porovnaní s inými regiónmi? A k akému druhu výskumu PSC v Japonsku dochádza? Nadišiel čas stretnúť sa s profesorom Tanakom, lekárom Oddelenia medicíny na univerzite Teikyo University School of Medicine v japonskom Tokiu, so zástupcami organizácie Tokankai (japonskej organizácie pacientov s ochorením pečene) a s dvoma miestnymi pacientmi trpiacimi PSC.
Je to skvelá možnosť dozvedieť sa viac o otázkach, ktoré komunita PSC má, pretože pacienti trpiaci PSC na celom svete dostali možnosť klásť otázky priamo prostredníctvom rôznych skupín na Facebooku a prostredníctvom e-mailu.

Východiskovým bodom rozhovoru boli tieto články:

1)   Celonárodný prieskum primárnej sklerotizujúcej cholangitídy a sklerotizujúcej cholangitídy súvisiacej s IgG4 v Japonsku (pdf)

2)      Klinické profily pacientov s primárnou sklerotizujúcou cholangitídou u staršej populácie (pdf)

Profesor Tanaka    

V slnečnú májovú sobotu v roku 2016 som sa stretla s profesorom Tanakom na jeho pracovisku v nemocnici Teikyo Hospital v japonskom Tokiu. Okrem profesora Tanaku, člena skupiny International PSC Study Group (IPSCSG), sú v Japonsku rôzni ďalší výskumní pracovníci, ktorí sa venujú PSC, vrátane Dr. Nakazawu, člena organizácie IPSCSG, ktorý pracuje v Nagoyi, a profesora Tazumu, vedúceho pracovníka japonskej študijnej skupiny pre PSC, ktorý pracuje v Hirošime. Medzi ďalšie dôležité súvisiace organizácie patrí Japanese Biliary Association (JBA, Japonská Japonská biliárna spoločnosť)  a Intractable Hepatobiliary Disease Study Group of Japan (Japonská študijná skupina pre neliečiteľné hepatobiliárne ochorenia), ktorá je podporovaná japonským Ministerstvom zdravotníctva, prosperity a práce.

Pri populácii 110 miliónov je odhadovaný počet pacientov s PSC v Japonsku približne 2 000 – 3 000. Je to relatívne nízke číslo, čo môže byť spôsobené jedným z nasledovného: 1. rasovou diverzitou, 2. pacienti môžu tvoriť podtyp PSC (ešte sa o tom rozhoduje) a 3. nesprávne diagnostikovaní pacienti s IgG4 PSC. Profesor Tanaka má vo svojom registri približne 400 pacientov trpiacich PSC.


Minulý rok došlo k celonárodnému prieskumu, ktorý prebiehal hlavne formou papierových dotazníkov. Pacienti, ktorí sa zúčastnili prieskumu a boli zaradení do výskumu, sa skladali z pacientov s IgG4 a pacientov s PSC. Sklerotizujúca cholangitída súvisiaca s IgG4 (IgG4-SC; nazýva sa tiež cholangitída spojená s IgG4 (IAC)) je odlišná klinická entita od sklerotizujúcej cholangitídy, so zvýšenými hladinami IgG4, pričom väčšinou je ochorenie komplikované autoimunitnou pankreatitídou (AIP). Jedným z problémov v Japonsku je to, že pacienti trpiaci IgG4-SC sú často nesprávne diagnostikovaní s PSC. To vysvetľuje široký odhad japonských pacientov trpiacich PSC. Našťastie pacienti nie sú nesprávne diagnostikovaní so žiadnymi inými ochoreniami.

Doteraz nedochádzalo k analýze DNA, japonskí výskumní pracovníci však plánujú začať odoberať vzorky DNA v roku 2017. Výskumníci dúfajú, že pomocou týchto vzoriek DNA od japonských pacientov budú môcť preskúmať, či existuje nejaký rozdiel v genetickom pozadí medzi východom a západom. U európskych pacientov bolo identifikovaných niekoľko génov, ktoré sú zodpovedné za vznik PSC, a je snaha určiť, či tieto gény hrajú dôležitú úlohu aj u japonských pacientov trpiacich PSC.

V Japonsku je pomer mužských a ženských pacientov trpiacich PSC viac-menej rovnaký a lekárske tímy predpisujú rovnakú liečbu prvej línie ako v Európe, ktorou je UDCA („urso“). Ak týmto liečebným postupom nie je dosiahnutý výsledok, pacient začne liečebný postup kombinácie UDCA a bezafibrátu (podrobnosti sú uvedené nižšie).

Vo článku sumarizujúcom výskum tiež nie je ako symptóm uvedená únava. Profesor Tanaka vysvetľuje, že u jeho pacientov sa únava nezdá byť veľkým problémom. Je možné, že ide o odlišný genotyp, prípadne je možné kultúrne vysvetlenie, že pacienti tento fenomén podceňujú a nespomínajú ho. Ďalšou možnosťou je, že japonskí pacienti trpiaci PSC vnímajú únavu ako symptóm, ale nemyslia si, že ide o symptóm PSC.

Zaujímavé je, že iba 50 % pacientov trpiacich PSC trpí aj IBD a žiadny z nich netrpí AIH, čo sú veľmi odlišné čísla napríklad v porovnaní s Európou, kde približne 70 % pacientov s PSC trpí IBD. Z japonských pacientov s IBD trpí iba niekoľko Crohnovou chorobou (CD). V tomto štádiu sa ešte len musí určiť, či existuje nejaký súvis s jedlom a/alebo inými zložkami životného štýlu. Je pozoruhodné, že v rozložení PSC v Japonsku existujú dva vrcholy: starší pacienti (bez IBD) a druhá skupina, skladajúca sa z mladých pacientov, kde sú hodnoty IBD rovnaké ako v Európe a USA. Pravdepodobne má skupina starších pacientov skôr sekundárnu sklerotizujúcu cholangitídu.

Ďalším prekvapujúcim faktom bola relatívne skorá diagnóza cholangiokarcinómu (CCA) po diagnóze PSC – jeden rok. Je to z dôvodu, že zdravotná starostlivosť v Japonsku ponúka každoročné zdravotné prehliadky ako súčasť programu prevencie. To umožňuje relatívne skorú detekciu ochorení, v tomto prípade CCA. Prípadne k tomu môže prispievať aj pomerne neskorá diagnóza PSC. Podľa profesora Tanaku sú pre PSC potrebné biofaktory!

Pacientska organizácia Tokankai    

Druhú časť popoludnia sme venovali stretnutiu so zástupcami japonskej organizácie pacientov s ochorením pečene Tokankai na ich pracovisku. Stretli sme sa s pani Yonezawovou (CEO / členka predstavenstva) a pani Furukawovou (Oddelenie vzácnych ochorení pečene). So svojimi myšlienkami a skúsenosťami boli ochotní podeliť sa s nami aj dvaja pacienti, Kendži a Kazujuki.

Organizácia Tokankai bola založená v roku 2001, nachádza sa v Tokiu, hlavnom meste Japonska, a má približne 2 000 členov. Počas ich pracovnej doby, od 10:00 do 16:00, prijmú každodenne v priemere 15 telefonátov. Väčšina otázok sa týka toho, kde môžu pacienti nájsť najbližšieho hepatológa. Členský poplatok je relatívne nízky (3 0000 jenov na rok (= 24 eur)). 30 % ich rozpočtu získavajú z farmaceutického priemyslu a v súčasnosti Tokijské metropolitné štátne orgány financujú zvyšnú časť rozpočtu. Bohužiaľ, v blízkej budúcnosti sa očakávajú zmeny vo financovaní zo strany štátnych orgánov.

Otvorene sme sa rozprávali s pacientmi o rôznych témach a profesor Tanaka nám všetko prekladal. Jeden z pacientov vyjadril svoj záujem o proces, akým sa pacienti aktívne zapájajú do klinických štúdií a zdieľania výsledkov. Ďalšou zaujímavou témou, o ktorú bol veľký záujem, bolo darcovstvo orgánov. Samozrejme, japonskí pacienti trpiaci PSC tiež potrebujú transplantáciu pečene. Z dôvodu kultúrneho pozadia a malého množstva dostupných darcov je ťažké nájsť vhodných darcov. Vo všeobecnosti je v prípade, ak je potrebné darcovstvo orgánov, rodina jediným referenčným bodom. Znamená to testovanie rodinných príslušníkov a hľadanie potenciálneho kandidáta pre transplantát pečene od žijúceho darcu (LDLT). Transplantácia od niekoho, kto je na podporných prístrojoch, je v Japonsku zriedkavá. Až do nedávnych rokov japonskí pacienti trpiaci PSC získavali orgány od svojich príbuzných ako LDLT. Úroveň opakovaného výskytu PSC v období 5 rokov však bola mimoriadne vysoká (približne 80 %), preto bol tento postup zastavený. Aj keď dá japonský občan súhlas s darcovstvom svojich orgánov po svojej smrti, podľa zákona má posledné slovo v tejto veci rodina, ktorá často rozhodnutie zosnulého zmení. Stačí nesúhlas jedného člena rodiny a darcovstvo orgánov sa nedá uskutočniť.

Foto máj 2016: Kenji, pani Kurokawa, Kazuyuki, Mrs.Yonezawa a Prof Tanaka @ Tokankai office

Pacientska organizácia má pripravených pomerne veľa projektov. Chystajú sa vykonávať prieskumy online, spolupracovať s výskumnými pracovníkmi a skúmať spôsoby spolupráce s inými pacientskymi organizáciami na národnej aj medzinárodnej úrovni. Organizácia Tokankai bude tiež skúmať možnosti lepšieho informovania svojich členov o prebiehajúcom výskume v súvislosti s PSC a o lekárskom výskume a vývoji vo všeobecnosti. Snažia sa tiež nachádzať nové spôsoby finančnej podpory svojej organizácie, pretože vládna finančná podpora je každoročne znižovaná z dôvodu celkového krátenia rozpočtu. Došlo k rozhodnutiu, že organizácie Tonkankai a PSC Patients Europe v budúcnosti posilnia svoju spoluprácu a budú si vzájomne pomáhať.

Zaujímavý japonský výskum: Bezafibrát

Bezafibrát bol pôvodne uvedený na trh ako liečivo na hyperlipidémiu a používal sa na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení (hyperlipidémia je abnormálne vysoká koncentrácia tukov v krvi).
Liečivo tiež funguje ako aktivátor niekoľkých receptorov v pečeňových bunkách a bunkách žlčovodu. Receptor je štruktúra bunky, ktorá viaže špecifickú látku.

Japonskí výskumní pracovníci zistili, že bezafibrát môže zlepšiť biochemické markery u pacientov s primárnou biliárnou cholangitídou (PBC), a používajú bezafibrát ako druhú líniu liečby PBC. Bezafibrát už bol použitý aj u pacientov trpiacich PSC, hlavne u tých, ktorí sú rezistentní voči UDCA. Japonská výskumná skupina demonštrovala na malej retrospektívnej štúdii, že liečba bezafibrilátom znižuje hladiny ALP v sére a je tiež bezpečná pre pacientov trpiacich PSC. Preto je cieľom profesora Tanaku a jeho kolegov preskúmať, či by používanie bezafibrilátu nemohlo spomaliť alebo oneskoriť nástup príznakov spojených s pečeňou a zlepšiť dlhodobý účinok na pacientov trpiacich PSC prostredníctvom multicentrickej perspektívnej randomizovanej kontrolovanej štúdie. V súčasnosti pripravujú 2. fázu štúdie bezafibrilátu pre PSC a pre toto klinické skúšanie hľadajú zdroje financovania.

Japonská skupina výskumných pracovníkov nás bude v budúcich mesiacoch informovať o svojich zisteniach. Prvé výsledky v tomto štádiu závisia hlavne od financovania.

Slovník

Aktivátor:  Slúži na prevod určitej biologickej zmesi na biologicky aktívny derivát

AIH:Autoimunitná hepatitída

AIP:  Autoimunitná pankreatitída

Biomarker:Merateľný indikátor biologického stavu. Napr. röntgen je biomarkerom pre zlomeninu kosti, odber krvi je indikátorom toho, či máte infekciu, atď.

CCA: Cholangiokarcinóm

CD:Crohnova choroba

Cholangitída:  Zápal žlčovodov

IAC: Cholangitída spojená s IgG4

IBD:   Zápalové črevné ochorenie

IgG4:     Imunoglobulín G4

IPSCSG:  Medzinárodná študijná skupina PSC

JBA : Japonská biliárna spoločnosť (Japanese Biliary Association)

PBC:  Primárna biliárna cholangitída

Prevalencia:Podiel určitej populácie, u ktorej sa vyskytuje určitý stav

Receptor:    Štruktúra bunky, ktorá viaže špecifickú látku

Retrospektívna štúdia: Tiež známa ako minulá kohortná štúdia – štúdia, v ktorej sú jej účastníci klasifikovaní buď s nejakým výsledkom (prípady), alebo bez neho. Pozerá sa „dozadu“

Druhá línia liečby:   Liečebný postup, ktorý sa zavedie, keď úvodný liečebný postup (tiež známy ako prvá línia liečby) nezaberá alebo je zastavený.

Tokankai : Japonská organizácia pacientov s ochorením pečene

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Pôvodná (anglická) verzia tohto článku bola skontrolovaná a schválená profesorom Tanakom, MD Department of Medicine, Teikyo University School of Medicine, Tokio (Japonsko) (August 2016)

 Autor:  Marleen K
Editor: Dr. Valmae Y
Prekladateľ: Jana Mifsud Novomeská

TU BUDE VLOŽENÝ OBVYKLÝ TEXT O AUTORSKÝCH PRÁVACH ATĎ.

Pre ďalšie informácie v súvislosti s týmto článkom odošlite e-mail na adresu info@PSCPatientsEurope.org