S prevalenciou 0,95:100 000 je PSC v Japonsku raritou. Napriek tomu je tam však približne 2 500 pacientov trpiacich PSC. Existujú rozdiely a podobnosti medzi pacientmi v porovnaní s inými regiónmi? A k akému druhu výskumu PSC v Japonsku dochádza? Nadišiel čas stretnúť sa s profesorom Tanakom, lekárom Oddelenia medicíny na univerzite Teikyo University School of Medicine v japonskom Tokiu, so zástupcami organizácie Tokankai (japonskej organizácie pacientov s ochorením pečene) a s dvoma miestnymi pacientmi trpiacimi PSC.
Je to skvelá možnosť dozvedieť sa viac o otázkach, ktoré komunita PSC má, pretože pacienti trpiaci PSC na celom svete dostali možnosť klásť otázky priamo prostredníctvom rôznych skupín na Facebooku a prostredníctvom e-mailu.

Východiskovým bodom rozhovoru boli tieto články:

1)      Celonárodný prieskum primárnej sklerotizujúcej cholangitídy a sklerotizujúcej cholangitídy súvisiacej s IgG4 v Japonsku (pdf)

2)      Klinické profily pacientov s primárnou sklerotizujúcou cholangitídou u staršej populácie (pdf)

 

Profesor Tanaka    

V slnečnú májovú sobotu v roku 2016 som sa stretla s profesorom Tanakom na jeho pracovisku v nemocnici Teikyo Hospital v japonskom Tokiu. Okrem profesora Tanaku, člena skupiny International PSC Study Group (IPSCSG), sú v Japonsku rôzni ďalší výskumní pracovníci, ktorí sa venujú PSC, vrátane Dr. Nakazawu, člena organizácie IPSCSG, ktorý pracuje v Nagoyi, a profesora Tazumu, vedúceho pracovníka japonskej študijnej skupiny pre PSC, ktorý pracuje v Hirošime. Medzi ďalšie dôležité súvisiace organizácie patrí Japanese Biliary Association (JBA, Japonská Japonská biliárna spoločnosť) (webová stránka http://www.tando.gr.jp/english/index.html je momentálne v rekonštrukcii) a Intractable Hepatobiliary Disease Study Group of Japan (Japonská študijná skupina pre neliečiteľné hepatobiliárne ochorenia), ktorá je podporovaná japonským Ministerstvom zdravotníctva, prosperity a práce (webová stránka http://www.hepatobiliary.jp je momentálne v rekonštrukcii).

 

 

Pri populácii 110 miliónov je odhadovaný počet pacientov s PSC v Japonsku približne 2 000 – 3 000. Je to relatívne nízke číslo, čo môže byť spôsobené jedným z nasledovného: 1. rasovou diverzitou, 2. pacienti môžu tvoriť podtyp PSC (ešte sa o tom rozhoduje) a 3. nesprávne diagnostikovaní pacienti s IgG4 PSC. Profesor Tanaka má vo svojom registri približne 400 pacientov trpiacich PSC.

Minulý rok došlo k celonárodnému prieskumu, ktorý prebiehal hlavne formou papierových dotazníkov. Pacienti, ktorí sa zúčastnili prieskumu a boli zaradení do výskumu, sa skladali z pacientov s IgG4 a pacientov s PSC. Sklerotizujúca cholangitída súvisiaca s IgG4 (IgG4-SC; nazýva sa tiež cholangitída spojená s IgG4 (IAC)) je odlišná klinická entita od sklerotizujúcej cholangitídy, so zvýšenými hladinami IgG4, pričom väčšinou je ochorenie komplikované autoimunitnou pankreatitídou (AIP). Jedným z problémov v Japonsku je to, že pacienti trpiaci IgG4-SC sú často nesprávne diagnostikovaní s PSC. To vysvetľuje široký odhad japonských pacientov trpiacich PSC. Našťastie pacienti nie sú nesprávne diagnostikovaní so žiadnymi inými ochoreniami.

Doteraz nedochádzalo k analýze DNA, japonskí výskumní pracovníci však plánujú začať odoberať vzorky DNA v roku 2017. Výskumníci dúfajú, že pomocou týchto vzoriek DNA od japonských pacientov budú môcť preskúmať, či existuje nejaký rozdiel v genetickom pozadí medzi východom a západom. U európskych pacientov bolo identifikovaných niekoľko génov, ktoré sú zodpovedné za vznik PSC, a je snaha určiť, či tieto gény hrajú dôležitú úlohu aj u japonských pacientov trpiacich PSC.

V Japonsku je pomer mužských a ženských pacientov trpiacich PSC viac-menej rovnaký a lekárske tímy predpisujú rovnakú liečbu prvej línie ako v Európe, ktorou je UDCA („urso“). Ak týmto liečebným postupom nie je dosiahnutý výsledok, pacient začne liečebný postup kombinácie UDCA a bezafibrátu (podrobnosti sú uvedené nižšie).

 
Vo článku sumarizujúcom výskum tiež nie je ako symptóm uvedená únava. Profesor Tanaka vysvetľuje, že u jeho pacientov sa únava nezdá byť veľkým problémom. Je možné, že ide o odlišný genotyp, prípadne je možné kultúrne vysvetlenie, že pacienti tento fenomén podceňujú a nespomínajú ho. Ďalšou možnosťou je, že japonskí pacienti trpiaci PSC vnímajú únavu ako symptóm, ale nemyslia si, že ide o symptóm PSC.

Zaujímavé je, že iba 50 % pacientov trpiacich PSC trpí aj IBD a žiadny z nich netrpí AIH, čo sú veľmi odlišné čísla napríklad v porovnaní s Európou, kde približne 70 % pacientov s PSC trpí IBD. Z japonských pacientov s IBD trpí iba niekoľko Crohnovou chorobou (CD). V tomto štádiu sa ešte len musí určiť, či existuje nejaký súvis s jedlom a/alebo inými zložkami životného štýlu. Je pozoruhodné, že v rozložení PSC v Japonsku existujú dva vrcholy: starší pacienti (bez IBD) a druhá skupina, skladajúca sa z mladých pacientov, kde sú hodnoty IBD rovnaké ako v Európe a USA. Pravdepodobne má skupina starších pacientov skôr sekundárnu sklerotizujúcu cholangitídu.

Ďalším prekvapujúcim faktom bola relatívne skorá diagnóza cholangiokarcinómu (CCA) po diagnóze PSC – jeden rok. Je to z dôvodu, že zdravotná starostlivosť v Japonsku ponúka každoročné zdravotné prehliadky ako súčasť programu prevencie. To umožňuje relatívne skorú detekciu ochorení, v tomto prípade CCA. Prípadne k tomu môže prispievať aj pomerne neskorá diagnóza PSC. Podľa profesora Tanaku sú pre PSC potrebné biofaktory!

 

Pacientska organizácia Tokankai    

Druhú časť popoludnia sme venovali stretnutiu so zástupcami japonskej organizácie pacientov s ochorením pečene Tokankai na ich pracovisku. Stretli sme sa s pani Yonezawovou (CEO / členka predstavenstva) a pani Furukawovou (Oddelenie vzácnych ochorení pečene). So svojimi myšlienkami a skúsenosťami boli ochotní podeliť sa s nami aj dvaja pacienti, Kendži a Kazujuki.

Organizácia Tokankai bola založená v roku 2001, nachádza sa v Tokiu, hlavnom meste Japonska, a má približne 2 000 členov. Počas ich pracovnej doby, od 10:00 do 16:00, prijmú každodenne v priemere 15 telefonátov. Väčšina otázok sa týka toho, kde môžu pacienti nájsť najbližšieho hepatológa. Členský poplatok je relatívne nízky (3 0000 jenov na rok (= 24 eur)). 30 % ich rozpočtu získavajú z farmaceutického priemyslu a v súčasnosti Tokijské metropolitné štátne orgány financujú zvyšnú časť rozpočtu. Bohužiaľ, v blízkej budúcnosti sa očakávajú zmeny vo financovaní zo strany štátnych orgánov.

Otvorene sme sa rozprávali s pacientmi o rôznych témach a profesor Tanaka nám všetko prekladal. Jeden z pacientov vyjadril svoj záujem o proces, akým sa pacienti aktívne zapájajú do klinických štúdií a zdieľania výsledkov. Ďalšou zaujímavou témou, o ktorú bol veľký záujem, bolo darcovstvo orgánov. Samozrejme, japonskí pacienti trpiaci PSC tiež potrebujú transplantáciu pečene. Z dôvodu kultúrneho pozadia a malého množstva dostupných darcov je ťažké nájsť vhodných darcov. Vo všeobecnosti je v prípade, ak je potrebné darcovstvo orgánov, rodina jediným referenčným bodom. Znamená to testovanie rodinných príslušníkov a hľadanie potenciálneho kandidáta pre transplantát pečene od žijúceho darcu (LDLT). Transplantácia od niekoho, kto je na podporných prístrojoch, je v Japonsku zriedkavá. Až do nedávnych rokov japonskí pacienti trpiaci PSC získavali orgány od svojich príbuzných ako LDLT. Úroveň opakovaného výskytu PSC v období 5 rokov však bola mimoriadne vysoká (približne 80 %), preto bol tento postup zastavený. Aj keď dá japonský občan súhlas s darcovstvom svojich orgánov po svojej smrti, podľa zákona má posledné slovo v tejto veci rodina, ktorá často rozhodnutie zosnulého zmení. Stačí nesúhlas jedného člena rodiny a darcovstvo orgánov sa nedá uskutočniť.

 

Foto máj 2016: Kenji, pani Kurokawa, Kazuyuki, Mrs.Yonezawa a Prof Tanaka @ Tokankai office

 

Pacientska organizácia má pripravených pomerne veľa projektov. Chystajú sa vykonávať prieskumy online, spolupracovať s výskumnými pracovníkmi a skúmať spôsoby spolupráce s inými pacientskymi organizáciami na národnej aj medzinárodnej úrovni. Organizácia Tokankai bude tiež skúmať možnosti lepšieho informovania svojich členov o prebiehajúcom výskume v súvislosti s PSC a o lekárskom výskume a vývoji vo všeobecnosti. Snažia sa tiež nachádzať nové spôsoby finančnej podpory svojej organizácie, pretože vládna finančná podpora je každoročne znižovaná z dôvodu celkového krátenia rozpočtu. Došlo k rozhodnutiu, že organizácie Tonkankai a PSC Patients Europe v budúcnosti posilnia svoju spoluprácu a budú si vzájomne pomáhať.

Zaujímavý japonský výskum: Bezafibrát

Bezafibrát bol pôvodne uvedený na trh ako liečivo na hyperlipidémiu a používal sa na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení (hyperlipidémia je abnormálne vysoká koncentrácia tukov v krvi).
Liečivo tiež funguje ako aktivátor niekoľkých receptorov v pečeňových bunkách a bunkách žlčovodu. Receptor je štruktúra bunky, ktorá viaže špecifickú látku.

 Japonskí výskumní pracovníci zistili, že bezafibrát môže zlepšiť biochemické markery u pacientov s primárnou biliárnou cholangitídou (PBC), a používajú bezafibrát ako druhú líniu liečby PBC. Bezafibrát už bol použitý aj u pacientov trpiacich PSC, hlavne u tých, ktorí sú rezistentní voči UDCA. Japonská výskumná skupina demonštrovala na malej retrospektívnej štúdii, že liečba bezafibrilátom znižuje hladiny ALP v sére a je tiež bezpečná pre pacientov trpiacich PSC. Preto je cieľom profesora Tanaku a jeho kolegov preskúmať, či by používanie bezafibrilátu nemohlo spomaliť alebo oneskoriť nástup príznakov spojených s pečeňou a zlepšiť dlhodobý účinok na pacientov trpiacich PSC prostredníctvom multicentrickej perspektívnej randomizovanej kontrolovanej štúdie. V súčasnosti pripravujú 2. fázu štúdie bezafibrilátu pre PSC a pre toto klinické skúšanie hľadajú zdroje financovania.

Japonská skupina výskumných pracovníkov nás bude v budúcich mesiacoch informovať o svojich zisteniach. Prvé výsledky v tomto štádiu závisia hlavne od financovania.

 

 

Pôvodná (anglická) verzia tohto článku bola skontrolovaná a schválená profesorom Tanakom, MD Department of Medicine, Teikyo University School of Medicine, Tokio (Japonsko) (August 2016)

 

Autor:  Marleen K
Editor: Dr. Valmae Y
Prekladateľ: Jana Mifsud Novomeská

TU BUDE VLOŽENÝ OBVYKLÝ TEXT O AUTORSKÝCH PRÁVACH ATĎ.

 

 

Slovník

Aktivátor                             Slúži na prevod určitej biologickej zmesi na biologicky aktívny derivát

AIH                                        Autoimunitná hepatitída

AIP                                        Autoimunitná pankreatitída

Biomarker                          Merateľný indikátor biologického stavu. Napr. röntgen je biomarkerom pre zlomeninu kosti, odber krvi je indikátorom toho, či máte infekciu, atď.

CCA                                       Cholangiokarcinóm

CD                                          Crohnova choroba

Cholangitída                      Zápal žlčovodov

IAC                                        Cholangitída spojená s IgG4

IBD                                        Zápalové črevné ochorenie

IgG4                                      Imunoglobulín G4

IPSCSG                                 Medzinárodná študijná skupina PSC

JBA                                        Japonská biliárna spoločnosť (Japanese Biliary Association)

PBC                                       Primárna biliárna cholangitída

Prevalencia                        Podiel určitej populácie, u ktorej sa vyskytuje určitý stav

Receptor                            Štruktúra bunky, ktorá viaže špecifickú látku

Retrospektívna štúdia   Tiež známa ako minulá kohortná štúdia – štúdia, v ktorej sú jej účastníci klasifikovaní buď s nejakým výsledkom (prípady), alebo bez neho. Pozerá sa „dozadu“

Druhá línia liečby             Liečebný postup, ktorý sa zavedie, keď úvodný liečebný postup (tiež známy ako prvá línia liečby) nezaberá alebo je zastavený.

Tokankai                             Japonská organizácia pacientov s ochorením pečene

 

 

Pre ďalšie informácie v súvislosti s týmto článkom odošlite e-mail na adresu info@PSCPatientsEurope.org