Štúdiom mikroskopickej štruktúry tkaniva pečene (histológia pečene) je možné vyhodnotiť rôzne abnormality, ktoré sa bežne vyskytujú pri primárnej sklerotizujúcej cholangitíde (PSC). To môže pomôcť pri určovaní závažnosti a progresu PSC. Pri histológie pečene sa skóre typicky stanovuje z hľadiska stupňa a štádia. Určovanie stupňa predstavuje závažnosť základného progresu ochorenia, ktoré sa meria stupňom zápalu a nekrózy (smrti pečeňových buniek). Určovanie štádia predstavuje progres ochorenia, ktoré sa meria stupňom zjazvenia (fibrózy) a cirhózy zistených na pečeni.

Nízka prevalencia PSC a jej chronický priebeh sťažuje hodnotenie pevných klinických koncových bodov, ako je transplantácia pečene alebo úmrtie. Preto sa v súčasnosti pri klinických skúšaniach v súvislosti s PSC používajú náhradné koncové body, ako napríklad skóre rizika kliniky Mayo a iné biochemické a klinické markery. Tieto náhradné koncové body však bohužiaľ ešte pre PSC neboli oficiálne uznané.

Pre PSC nie sú k dispozícii žiadne špecifické histologické skórovacie systémy na zhodnotenie stupňa a štádia ochorenia. Táto štúdia bola navrhnutá na určenie, či by sa bodovanie systémy vytvorené pre iné ochorenia pečene mohli použiť na hodnotenie stupňa a štádia PSC. Presnejšie povedané, cieľom bolo zhodnotiť, či by tieto iné bodovacie systémy mali prognostickú hodnotu pri predpokladaní záveru PSC. V tom prípade by sa histológia pečene mohla stať dôležitým faktorom pri hodnotení účinnosti liečby v terapeutických klinických skúšaniach a mohla by sa použiť ako náhradný koncový bod.

Použitými systémami boli Ishakov systém (pôvodne určený pre chronickú hepatitídu), Ludwigov systém (pôvodne určený pre primárnu biliárnu cholangitídu (PBC) a novší systém navrhnutý Nakanumom, taktiež určený pre PBC. Výhodou Nakanumovho skórovacieho systému je to, že berie do úvahy histologické znaky spoločné s PSC. Na stanovovanie záveru PSC boli definované tri koncové body: 1. Prežitie bez transplantácie (kombinácia úmrtia v dôsledku PSC, transplantácie pečene a vzniku cholangiokarcinómu), 2. Samotná transplantácia pečene, 3. Rozvoj symptómov spojených s cirhózou.

Zahrnutých bolo šesťdesiatštyri holandských pacientov s PSC z holandskej kohorty „Epi PSC PBC project“ (10 pacientov bolo diagnostikovaných s PSC postihujúcou malé žlčovody). Všetci pacienti na stanovenie diagnózy PSC podstúpili biopsiu pečene. Išlo o 40 mužov a 24 žien, 43 pacientov bolo tiež diagnostikovaných so zápalovým črevným ochorením, pričom najčastejšie išlo o ulceróznu kolitídu. Jedenásť pacientov dovŕšilo počas obdobia skúšania koncový bod; z toho traja boli diagnostikovaní s cholangiokarcinómom (dvaja umreli) a ôsmi pacienti podstúpili transplantáciu pečene.

Touto štúdiou výskumní pracovníci preukázali, že tri systémy určovania štádia sú prediktívne indikátory koncového bodu 1: prežitie bez transplantátu a koncového bodu 2: transplantácia pečene. Nakanumov systém určovania štádia sa zdal mať najvyššiu prediktívnu hodnotu. Dalo by sa to vysvetliť tým, že tento systém obsahuje znaky špecifické pre PSC. Všetky tri systémy určovania štádia implikovali, že stupeň fibrózy je dôležitým parametrom pri predikcii pravdepodobného priebehu ochorenia.

Za účelom vyhodnotenia, či by biochémia pečene mohla vyjadrovať stupeň poranenia pečene, ako je zistené pri biopsii pečene, výskumní pracovníci vykonali exploratívne analýzy na určenie korelácií medzi biochémiou pečene a histologickým stupňom a štádiom. Neboli zistené žiadne rozsiahle korelácie. Podľa výskumných pracovníkov to naznačuje, že biochémia pečene adekvátne nereflektuje stupeň histologického poranenia. Citujú nedávnu štúdiu vypracovanú kolektívom Queen et al., kde bolo tiež demonštrované, že pacienti s PSC mohli mať ochorenie pečene v závažnom štádiu pri normálnej biochémii pečene.

Mnohé štúdie, vrátane aktuálnej štúdie, indikujú, že progresia a dokonca aj zlepšenie histologického stupňa/štádia sa dá vyhodnotiť z biopsie pečene. Táto štúdia demonštruje, že skórovanie histológie pečene má prognostickú hodnotu napri určovaní záveru ochorenia. Histológia pečene sa preto môže považovať za užitočný marker pri hodnotení progresie ochorenia PSC.

Pri poznaní a diskutovaní o obmedzeniach v rámci štúdie výskumní pracovníci tvrdia, že použitie Nakanumovho, Ishakovho a Ludwigovho systému určovania štádia u PSC je realizovateľné a aj klinicky relevantné. Histológia môže slúžiť ako náhradný koncový bod v klinických skúšaniach v súvislosti s PSC, musí však byť zabezpečený ďalší výskum vo väčších multicentrických kohortách, aby boli súčasné výsledky validované.

Slovník

Biochémia pečene: skupina krvných testov, ktoré odhaľujú hromadenie žlče a poškodenie pečeňových buniek

Korelácia: štatistická hodnota, ktorá indikuje rozsah, v akom sa dve alebo viac premenných hodnôt vzájomne prelínajú

Účinnosť: schopnosť produkovať určený alebo požadovaný výsledok

Fibróza: zhrubnutie a zjazvenie spojivového tkaniva

Určovanie stupňa: histologické meranie závažnosti postupu základného ochorenia, ktoré sa hodnotí podľa stupňa nekrozápalovej aktivity (meria sa na kategoriálnej stupnici)

Histológia: vedecké štúdium drobných detailov biologických buniek a tkanív s použitím mikroskopov na pozorovanie vzoriek tkanív, ktoré boli opatrne pripravené použitím špeciálnych postupov, ktoré sa nazývajú „histologické techniky“

Histopatologické (skúmanie): mikroskopické skúmanie tkaniva za účelom štúdia manifestácie ochorenia

Nekrozápalová aktivita: odráža stupeň nekrózy a zápalu

Nekróza: úmrtie buniek

Prognostický: vzťahujúci sa alebo slúžiaci na prognózu pravdepodobného priebehu ochorenia

Určovanie štádia: histologické meranie postupu ochorenia, ktoré sa hodnotí podľa stupňa zjazvenia (fibrózy) a cirhózy pečene

Validácia: proces, pri ktorom sa hodnotí spoľahlivosť presnosti alebo neporušenosti systému zberu údajov alebo prístroja (ako napríklad určovanie štádia, dotazníky atď.)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Autorkou tohto laického článku je Dr. Elisabeth M.G. de Vries (AMC Amsterdam, NL)

Editor: Valmae Y

Prekladateľ: Jana Mifsud Novomeská

Február 2016

Táto verzia vychádza z úplného článku:

Použiteľnosť a prognostická hodnota histologických skórovacích systémov u primárnej sklerotizujúcej cholangitídy

J Hepatol. 2015 Nov;63(5):1212-9. doi: 10.1016/j.jhep.2015.06.008. Epub 2015 Jun 18.

Elisabeth M.G. de Vries1, Joanne Verheij2, Stefan G. Hubscher3, Mariska M.G. Leeflang4, Kirsten Boonstra1, Ulrich Beuers1, Cyriel Y. Ponsioen1,

1 Department of Gastroenterology and Hepatology, Academic Medical Center, Amsterdam, The Netherlands; 2 Department of Pathology,

Academic Medical Center, Amsterdam, The Netherlands; 3 School of Cancer Sciences, University of Birmingham and Department of Cellular

Pathology, Queen Elizabeth Hospital, Birmingham, United Kingdom; 4 Department of Clinical Epidemiology, Biostatistics and Bioinformatics,

Academic Medical Center, Amsterdam, The Netherlands

Tento článok nepodlieha autorským právam, keď:

1    uvediete „Článok od agentúry PSC Patients Europe (PSCPatientsEurope.org)“

2    odošlete odkaz na článok / výtlačku agentúre PSC Patients Europe prostredníctvom e-mailovej adresy info@PSCPatientsEurope.org

Zozbierame všetky údaje týkajúce sa rozšírenia článku a túto informáciu poskytneme autorovi, ako aj iným výskumníkom a zainteresovaným osobám. Pomôže to v našom boji za širokú dostupnosť laických verzií pre verejnosť.

Ak máte otázky alebo poznámky k tomuto článku, pošlite prosím e-mail na adresu info@pscpatientseurope.org. Páčil sa vám článok? Ocenili by sme, keby ste klikli na „Páči sa mi to“ na Facebookovej stránke agentúry PSC Patient Europe, ako aj zdieľali tento článok. Zvážte tiež finančný dar agentúre PSC Patients Europe. Budeme autora informovať o vašej aktivite a kliknutiach na „Páči sa mi to“.