Primárna sklerotizujúca cholangitída (PSC) je vo veľkej miere spájaná so zápalovým črevným ochorením (IBD). Hoci je vzťah medzi PSC a IBD pevne stanovený, dôvod tohto vzťahu nie je známy. PSC aj IBD sa považujú za komplexné genetické ochorenia spôsobené kombináciou genetických a environmentálnych rizikových faktorov. Výskum zameriavajúci sa na úlohu genetiky u PSC preukázal, že niektoré genetické rizikové loci zistené u IBD sa tiež vzťahujú k PSC. Poznanie úlohy genetiky u ochorenia PSC neustále rastie, ale aj naďalej je toho málo známeho o možných environmentálnych spúšťacích faktoroch.

Štúdie v oblasti IBD preukázali, že fajčenie a predchádzajúca apendektómia majú ochranný účinok proti rozvoju ulceróznej kolitídy (UC). Bolo tiež preukázané, že u prvostupňových príbuzných pacientov s PSC sa vyskytuje vyššie riziko rozvoja PSC a UC. Doteraz nedošlo k žiadnym rozsiahlym štúdiám, ktoré sa zaoberajú účinkami fajčenia a apendektómie a rizika rozvoja PSC.

Cieľom výskumných pracovníkov tejto štúdie bolo zhodnotenie potenciálnych environmentálnych rizikových faktorov na rozvoj PSC u veľkej skupiny pacientov s PSC. Sledované rizikové faktory boli fajčenie, anamnéza apendektómie, rodinná anamnéza IBD a autoimunitného ochorenia pečene, ako aj geografické rozloženie. Za účelom vyšetrenia týchto faktorov boli pacienti s PSC ako účastníci tejto aktuálnej štúdie porovnávaní s kontrolnou skupinou pacientov s IBD, ako aj s kontrolnou skupinou zdravých pacientov (HC). Použitím týchto dvoch kontrolných skupín dokázali výskumní pracovníci porovnať, ako často došlo v každej skupine k vystaveniu rizikovému faktoru, a teda určiť vzťah medzi rizikovým faktorom a ochorením.

Účastníci boli získaní z projektu Epi PSC PBC, čo je štúdia pacientov s PSC a primárnou biliárnou cholangitídou (PBC) s veľkou populačnou kohortou v Holandsku, ku ktorej došlo v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2011. Účastníci boli pozvaní k účasti na štúdii, k poskytnutiu informovaného súhlasu a k vyplneniu 10-položkového dotazníku týkajúceho sa ich situácie ohľadom fajčenia, predchádzajúcej apendektómie a toho, či ich prvostupňoví príbuzní trpia IBD a/alebo autoimunitným ochorením pečene.

S účasťou súhlasilo celkove 343 pacientov s PSC, ktorí vyplnili dotazník; 164 z týchto pacientov malo sprievodnú UC a 50 malo Crohnovu chorobu (CD). S účasťou súhlasilo celkove 370 pacientov s IBD a 232 HC pacientov, ktorí vyplnili dotazník. Demografické údaje ukázali, že skupina pacientov PSC v tejto štúdii bola reprezentatívnou vzorkou populácie PSC v Holandsku. Ich stredný vek bol 48 rokov a 65 % pacientov tvorili muži; v kontrolnej skupine s IBD bolo 40 % mužov a stredný vek bol 43 rokov. V skupine HC bol stredný vek 55 rokov a 46 % boli muži.

Pacienti s PSC boli rozdelení na základe prítomnosti sprievodného IBD na pacientov s UC, pacientov s CD a pacientov bez sprievodného IBD. Žiadny z pacientov kontrolnej skupiny IBD nemal diagnózu ochorenia pečene a všetky rutinné pečeňové testy boli normálne.

Na rozlíšenie rizikových faktorov pre rozvoj PSC od rizikových faktorov pre rozvoj IBD boli pacienti s IBD a pacienti z kontrolnej skupiny IBD zladení podľa typu IBD (buď UC, alebo CD): Pacienti s PSC-UC boli porovnávaní s pacientmi z kontrolnej skupiny UC a pacienti s PSC-CD boli porovnávaní s pacientmi z kontrolnej skupiny CD. Pacienti s PSC bez IBD boli analyzovaní samostatne a porovnávaní s pacientmi z kontrolnej skupiny HC.

Analyzované boli potenciálne rizikové faktory pohlavia, veku, fajčenia, apendektómie (chirurgického odstránenia apendixu), rodinnej anamnézy IBD a autoimunitného ochorenia pečene pre rozvoj PSC porovnaním relatívnych frekvencií (ako často boli rizikové faktory prítomné v skupine PSC-IBD v porovnaní s kontrolnou skupinou IBD a v skupine s PSC bez IBD v porovnaní so skupinou HC).

Výskumní pracovníci uviedli nasledujúce zistenia.

Fajčenie:

Celkove bolo menej fajčiarov v skupine PSC než v skupine HC. Podobný trend bol pozorovaný v podskupine pacientov s PSC bez IBD v porovnaní s HC.

Pri porovnaní pacientov s PSC-UC a kontrolnej skupiny UC boli pacienti s UC častejšie fajčiarmi než pacienti s PSC-UC. Podobné výsledky sa dali vidieť v skupinách PSC-CD a CD. Fajčenie bolo vo veľkej miere spojené s nižším rizikom rozvoja PSC u pacientov s UC aj u pacientov s CD.

Táto štúdia je najväčšou prípadovo kontrolovanou štúdiou preukazujúcou, že fajčenie má nezávislý vzťah nižším rizikom rozvoja PSC, a je v súlade s predchádzajúcimi štúdiami. Výskumní pracovníci si všimli, že ich štúdia sa kryje s aktuálnou štúdiou kolektívu Eaton et al., v ktorej sa tiež zistilo, že fajčenie chráni pred rozvojom PSC u pacientov s PSC-IBD, ale nie u pacientov s PSC bez IBD. Výsledky môžu naznačovať, že vzťah medzi fajčením a PSC je riadené špecifickým genotypom a zodpovedajúcim fenotypom PSC-IBD.

To, ako základné mechanizmy fajčenia ovplyvňujú rozvoj (patogenézu) PSC alebo IBD, zatiaľ nie je známe. V tabaku je viac než 4 000 chemických látok, z nich sa najviac skúma nikotín. Nikotín zhoršuje špecifické receptory v centrálnom nervovom systéme a inde v tele, čo môže viesť k precitlivenosti určitej protizápalovej dráhy: cholinergickej protizápalovej dráhy.

Zatiaľ čo účinky fajčenia na progresiu PSC neboli študované, u pacientov s PSC bolo fajčenie spojené s pokročilým ochorením pri prezentácii. To by mohlo naznačiť, že hoci je fajčenie spojené s nižším rizikom rozvoja PSC, môže zrýchľovať progresiu ochorenia, keď je prítomná fibróza pečene.

Apendektómia (odstránenie slepého čreva):

Apendektómia sa vyskytla rovnako u pacientov s PSC a u skupiny HC, pričom apendektómiu podstúpilo viac pacientov s PSC-UC než pacientov kontrolnej skupiny UC. Niekoľko štúdií preukázalo ochranný účinok apendektómie na rozvoj UC a zistenia tejto štúdie takéto výsledky podporujú. Nebol však zistený žiadny vzťah medzi apendektómiou a rozvojom PSC – čo je v súlade s veľkou metaanalýzou štyroch štúdií, ktoré nepreukázali žiadny vzťah. Vyššia frekvencia apendektómie u skupiny PSC-UC v porovnaní so skupinou UC indikuje, že apendektómia môže byť rizikovým faktorom pre rozvoj PSC u pacientov trpiacich UC.

Príčina, pre ktorú má apendektómia vplyv na riziko rozvoja UC, bola objektom výskumu po dlhé roky. Veľká štúdia vykonaná kolektívom Anderson et al. naznačuje väčšiu pravdepodobnosť toho, že ochranný účinok je spôsobený prežitým zápalom apendixu (dôvod jeho odstránenia), a nie neprítomnosťou apendixu po apendektómii.

Rodinná anamnéza:

10 % pacientov s PSC-UC a 17 % pacientov kontrolnej skupiny UC malo prvostupňového príbuzného s IBD, nebol však zistený žiadny rozdiel medzi pacientmi s PSC-CD a pacientmi z kontrolnej skupiny CD. Rodinná anamnéza IBD nebola nezávislým rizikovým faktorom pre PSC u žiadnej z podskupín PSC-IBD.

Autoimunitné ochorenia pečene mali vyššiu prevalenciu v rodinách pacientov s PSC-CD než v rodinách pacientov z kontrolnej skupiny CD, počty však boli veľmi nízke. Rodiny s pacientmi s PSC-UC mali podobnú frekvenciu autoimunitného ochorenia pečene ako rodiny s pacientmi z kontrolnej skupiny UC.

Geografické rozloženie:

Geografické rozloženie pacientov s PSC bolo rovnomerné v oblasti, kde žili, čo naznačuje, že prostredie bydliska nehrá v rozvoji PSC úlohu.

Záver:

Výskumní pracovníci dospeli k záveru, že vo veľkej kohorte PSC na základe populácie je fajčenie spojené s nižším rizikom rozvoja PSC, nezávisle od ochranného účinku fajčenia u UC, pričom apendektómia nie je nezávislým rizikových faktorom pre PSC.

Slovník

Prípadovo kontrolovaná štúdia: Štúdia, ktorá porovnáva pacientov s ochorením alebo výstupom určitého záujmu s pacientmi, ktorí toto ochorenie alebo tento výstup nemajú, a retrospektívne porovnáva, ako často v každej skupine došlo k vystaveniu rizikovému faktoru za účelom stanovenia vzťahu medzi rizikovým faktorom a ochorením

(https://himmelfarb.gwu.edu/tutorials/studydesign101/casecontrols.html)

Kohorta: Skupina subjektov, u ktorých sa v špecifickom časovom rozsahu vyskytla určitá udalosť alebo ktorí trpia určitým ochorením

Genotyp: Génová kombinácia v jednom špecifickom locus alebo v akejkoľvek špecifikovanej kombinácii loci

Loci: (pl) Locus: V genetike sú loci pozície konkrétnych génov na chromozóme, ktoré sú častejšie v skupine pacientov s ochorením v porovnaní s kontrolnými skupinami

Medián: Stredná hodnota distribúcie, nad a pod ktorou leží rovnaký počet hodnôt

Patogenéza: Biologický mechanizmus (alebo mechanizmy) vedúci (vedúce) k stavu ochorenia

Fenotyp: Vyjadrenie špecifického znaku na základe genetických a environmentálnych vplyvov

Vychádzajúci z populácie: Tradične sa tento pojem používa na popis štúdie, ktorá sa týka definovanej „populácie“, napríklad skupiny osôb trpiacich PSC

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Autorkou tejto laickej verzie článku je Dr. Valmae Ypinazar (PhD), odborná výskumná pracovníčka, Griffith University, Southport, Queensland, Austrália.

Prekladateľ: Jana Mifsud Novomeska

Jún 2016 

Pôvodnú (anglickú) verziu článku skontrolovali a schválili Dr. E.M.G de Vries a Dr. K. Boonstral.

Táto verzia vychádza z úplného článku:

Rizikové faktory primárnej sklerotizujúcej cholangitídy

Kirsten Boonstral*, Elisabeth M. G. de Vries1*, Nan van Geloven 2, Karel J. van Erpecum 3, Marcel Spanier 4, Alexander C. Poen 5, Carin M. van Nieuwkerk 6, Ben J. Witteman 7, Hans A. Tuynman 8, Anton H. Naber 9, Paul J. Kingma 9, Ulrich Beuers 1 a Cyriel Y. Ponsioen 1 v mene skupiny štúdie Epi PSC PBC

1 Oddelenie gastroenterológie a hepatológie, Academic Medical Center, Amsterdam, Holandsko; 2 Jednotka klinického výskumu, Academic Medical Center, Amsterdam, Holandsko; 3 Oddelenie gastroenterológie a hepatológie, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Holandsko; 4 Oddelenie gastroenterológie a hepatológie, Rijnstate Hospital, Arnhem, Holandsko; 5 Oddelenie gastroenterológie a hepatológie, Isala Clinics, Zwolle, Holandsko; 6 Oddelenie gastroenterológie a hepatológie, VU Medical Center, Amsterdam, Holandsko; 7 Oddelenie gastroenterológie a hepatológie, Gelderse Vallei Hospital, Ede, Holandsko; 8 Oddelenie gastroenterológie a hepatológie, Medical Center Alkmaar, Alkmaar, Holandsko; 9 Oddelenie gastroenterológie a hepatológie, Tergooiziekenhuizen, Hilversum/Blaricum, Holandsko

*Títo autori rovnakou mierou prispeli k tomuto článku.

Tento článok nepodlieha autorským právam, keď:

1    Uvediete „Článok od agentúry PSC Patients Europe (PSCPatientsEurope.org)“

2    Odošlete odkaz na článok / výtlačok organizácii PSC Patients Europe

Zozbierame všetky údaje týkajúce sa rozšírenia článku a túto informáciu poskytneme autorovi, ako aj iným výskumníkom a zainteresovaným osobám. Pomôže to v našom boji za širokú dostupnosť laických verzií pre verejnosť.

Ak máte otázky alebo poznámky k tomuto článku, pošlite prosím e-mail na adresu info@pscpatientseurope.org. Páčil sa vám článok? Ocenili by sme, keby ste klikli na „Páči sa mi to“ na Facebookovej stránke agentúry PSC Patient Europe, ako aj zdieľali tento článok. Zvážte tiež finančný dar agentúre PSC Patients Europe. Budeme autora informovať o vašej aktivite a kliknutiach na „Páči sa mi to“.