Primär skleroserande kolangit (PSC) förknippas starkt med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Anknytningen mellan PSC och IBD är väl etablerad, men skälet till denna anknytning är okänd. Såväl PSC som IBD betraktas som komplicerade genetiska sjukdomar, vilka orsakas av en kombination av genetiska och miljömässiga riskfaktorer. Forskning som fokuserar på genetikens roll för PSC har visat att en del av de genetiska risklocin som påträffats i IBD även är förknippade med PSC. Kännedom om genetikens roll för PSC ökar, men man känner ännu inte till så mycket om eventuella miljöutlösande faktorer.

Studies in the IBD field have shown that smoking and previous appendectomy have a protective effect against developing ulcerative colitis (UC). Studier inom fältet IBD har visat att rökning och tidigare appendektomi har en skyddande effekt mot att utveckla ulcerös kolit (UC). It has also been demonstrated that first-degree relatives of PSC patients have an increased risk of developing PSC and UC. Det har också påvisats att nära släktingar löper en ökad risk att utveckla PSC och UC. Så långt ser inga stora studier något samband mellan effekten av rökbeteende och appendektomi samt risken att utveckla PSC.

Forskarna i den här studien hade som mål att utvärdera eventuella miljömässiga riskfaktorer för att utveckla PSC hos en stor grupp av patienter med PSC. De potentiella riskfaktorer som studerades var rökbeteende, tidigare appendektomi, tidigare IBD och autoimmun leversjukdom i patientens släkt, såväl som geografisk spridning. För att kunna undersöka dessa riskfaktorer jämfördes de PSC-patienter som rekryterades för denna aktuella studie med IBD-kontroller såväl som med hälsokontroller (HC). Genom att använda dessa kontrollgrupper kunde forskarna jämföra hur ofta patienterna utsattes för en riskfaktor i respektive grupp. Därigenom kunde de fastställa förhållandet mellan riskfaktorn och sjukdomen.

Deltagarna rekryterades från projektet Epi PSC PBC, vilket är en stor befolkningsbaserad gruppstudie av patienter med PSC och primär gallkolangit (PBC) i Nederländerna, som genomfördes från och med den 1 januari 2008 till och med den 31 december 2011. Deltagare inbjöds att delta i studien, fylla i ett formulär om informerat samtycke samt ett frågeformulär med tio punkter avseende deras rökstatus, tidigare appendektomi och om de hade nära släktingar med IBD och/eller autoimmun leversjukdom.

Totalt samtyckte 343 patienter med PSC att delta i studien och fyllde i frågeformuläret. 164 av dessa patienter hade åtföljande UC och 50 hade Crohns sjukdom (CD). Totalt samtyckte 370 patienter med IBD och 232 patienter med HC att delta och fyllde i frågeformuläret. Demografiska uppgifter visade att gruppen av PSC-patienter i denna studie var representativa för PSC-populationen i Nederländerna. medelålder var 48 år och 65 % av patienterna var män. I IBD-kontrollgruppen var 40 % män och medelåldern 43 år. I HC-gruppen var medelåldern 55 år och 46 % män.

PSC-patienter delades upp baserat på förekomst av samverkande IBD i patienter med UC, patienter med CD och patienter utan samverkande IBD. Ingen av IBD-kontrollpatienterna hade någon diagnos av leversjukdom, och alla rutinlevertester var normala.

För att urskilja riskfaktorerna för utveckling av PSC från riskfaktorerna för IBD jämfördes patienter med PSC- och IBD-kontroller enligt typen av IBD (antingen UC eller CD): PSC-UC-patienter jämfördes med UC-kontrollpatienter och PSC-CD-patienter jämfördes med CD-kontrollpatienter. PSC-patienter utan IBD analyserades separat och jämfördes med HC-patienter.

De potentiella riskfaktorerna kön, ålder, rökbeteende, appendektomi (kirurgiskt avlägsnande av blindtarmen), tidigare IBD-sjukdomar i patientens släkt och autoimmun leversjukdom för utvecklingen av PSC analyserades genom att jämföra relativa frekvenser (hur ofta en riskfaktor fanns i PSC-IBD-gruppen jämfört med IBD-kontrollgruppen, såväl som PSC-ingen IBD-grupp jämfört med HC).

Forskarna skisserade följande forskningsresultat:

Rökning:

Det var färre rökare i PSC-gruppen som helhet än i HC-gruppen. En liknande trend observerades i undergruppen PSC-patienter utan IBD jämfört med HC.

När PSC-UC-patienter jämfördes med UC-kontroller rörde det sig hos UC-patienter oftare om rökare jämfört med PSC-UC-patienter. Liknande resultat sågs hos PSC-CD och CD-grupperna. Rökning förknippades i högre grad med en lägre risk att utveckla PSC hos både UC- och CD-patienter.

Den här studien är den största fallkontrollstudie som visar att rökbeteende är oberoende förknippat med en lägre risk att utveckla PSC, och detta överensstämmer med tidigare studier. Forskarna noterar att deras studie sammanfaller med en tidigare studie av Eaton o.a. De fann också att rökning skyddade mot utvecklingen av PSC hos PSC-IBD-patienter, men inte hos PSC-patienter utan IBD. Resultaten kan tyda på att sambandet mellan rökning och PSC drivs av en specifik genotyp och motsvarande PSC-IBD-fenotyp.

Hur de underliggande mekanismerna av rökning påverkar utvecklingen (patogenes) av PSC eller IBD är inte känt ännu. Det finns mer än 4000 kemikalier i tobak, varav nikotin är den som har studerats mest. Nikotin förvärrar specifika receptorer i det centrala nervsystemet och på andra ställen i kroppen, vilket kan leda till sensibilisering av en speciell antiinflammatorisk bana: den kolinerga antiinflammatoriska banan.

Vilka effekter rökning har på progressionen av PSC har inte studerats, men hos patienter med PBC har rökning vid presentation associerats med framskriden sjukdom. Detta kan tyda på att även om rökning förknippas med en lägre risk att utveckla PCS kan den påskynda sjukdomens progression så snart som det finns leverfibros.

Appendektomi:

Appendektomi uppkom i lika hög grad hos PSC-patienter som hos HC-patienter, samtidigt som fler PSC-UC-patienter genomgick appendektomi jämfört med UC-kontroller. Emellertid föreligger det ingen anknytning mellan appendektomi och utvecklingen av PSC – detta ligger i linje med en stor metaanalys av fyra studier, vilka inte visade något samband.  Ju fler appendektomifall i PSC-UC-gruppen jämfört med UC-gruppen indikerar att appendektomi kan vara en riskfaktor för att utveckla PSC hos UC-patienter.

Skälet till att appendektomi påverkar risken att utveckla UC har stått i fokus för forskningen under många år. En stor studie av Anderson o.a. föreslår att det är mer troligt att den långvariga inflammationen av blindtarmen (vilket var skälet till att den avlägsnades) är orsaken till skyddseffekten snarare än avsaknaden av blindtarmen efter appendektomi.

Tidigare sjukdomar i patientens släkt:

Tio procent av PSC-UC-patienter och 17 % av UC-kontroller hade en familjemedlem av första grad med IBD, även om man inte hittade någon skillnad mellan PSC-CD- och CD-kontroller. Tidigare IBD-sjukdomar i patientens släkt utgjorde inte en oberoende riskfaktor för PSC i någon av PSC-IBD-undergrupperna.

Autoimmuna leversjukdomar var mer allmänt förekommande hos familjer till PSC-CD-patienter än hos familjer till CD-kontrollpatienter, men antalen var mycket ringa. Familjer till PSC-UC-patienter hade lika många autoimmuna leversjukdomar som familjerna till UC-patienter.

Geografisk fördelning:

Det var en balanserad geografisk spridning av PSC-patienter i hela det område de levde, vilket tyder på att boendemiljön inte spelar någon roll för utvecklingen av PSC.

Slutsats

Forskarna drog slutsatsen att i en stor populationsbaserad PSC-kohort förknippas rökning med en lägre risk att utveckla PSC, oberoende av skyddseffekten av att röka med UC, medan appendektomi inte är en oberoende riskfaktor för PSC.

Ordlista

Fallkontrollstudie: En studie som jämför patienter som inte har en sjukdom eller ett resultat, och som ser tillbaka retrospektivt för att jämföra hur ofta exponeringen för en riskfaktor är befintlig i varje grupp för att fastställa förhållandet mellan riskfaktorn och sjukdomen.

( https://himmelfarb.gwu.edu/tutorials/studydesign101/casecontrols.html)

Fenotyp: uttrycket av ett specifikt drag baserat på genetisk och miljömässig påverkan

Genotyp: genkombination av ett speciellt lokus eller någon specificerad kombination av loci.

Kohort: grupp av patienter som har upplevt en speciell händelse eller som lider av en viss sjukdom under en viss tidsrymd

Loci (plural): Inom genetiken är loci de positioner för specifika gener på en kromosom som är mer vanligt förekommande i en sjukdom jämfört med kontroller

Median: Medelvärdet i en fördelning, ovan och nedan, vilket ligger i ett jämnt antal värden

Patogener: Den/de biologiska mekanism(er) som leder till sjukdomstillståndet

Populationsbaserad: Används traditionellt för att beskriva en studie, vilken inbegrep en definierad ”allmän population”, till exempel en grupp människor med PSC.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

Författare till denna lekmannaversion av artikeln är dr. Valmae Ypinazar (filosofie doktor), senior forskare, Griffith University, Southport, Queenland, Australien.

Översättare:

juni 2016

Originalversionen (engelska) av ovanstående artikel har korrekturlästs och godkänts av dr. E.M.G de Vries och dr. K. Boonstral.

Den här artikeln baserar på hela artikeln:

Riskfaktorer för primär skleroserande kolangit

Kirsten Boonstra1*, Elisabeth M. G. de Vries1*, Nan van Geloven 2, Karel J. van Erpecum 3, Marcel Spanier 4, Alexander C. Poen 5, Carin M. van Nieuwkerk 6, Ben J. Witteman 7, Hans A. Tuynman 8, Anton H. Naber 9, Paul J. Kingma 9, Ulrich Beuers 1 och Cyriel Y. Ponsioen 1 å Epi PSC PBC-studiegruppens vägnar

1 Department of Gastroenterology and Hepatology, Academic Medical Center, Amsterdam, the Netherlands; 2 Clinical Research Unit, Academic Medical Center, Amsterdam, the Netherlands; 3 Department of Gastroenterology and Hepatology, University Medical Center Utrecht, Utrecht, the Netherlands; 4 Department of Gastroenterology and Hepatology, Rijnstate Hospital, Arnhem, the Netherlands; 5 Department of Gastroenterology and Hepatology, Isala Clinics, Zwolle, the Netherlands; 6 Department of Gastroenterology and Hepatology, VU Medical Center, Amsterdam, the Netherlands; 7 Department of Gastroenterology and Hepatology, Gelderse Vallei Hospital, Ede, the Netherlands; 8 Department of Gastroenterology and Hepatology, Medical Center Alkmaar, Alkmaar, the Netherlands; 9 Department of Gastroenterology and Hepatology, Tergooiziekenhuizen, Hilversum/Blaricum, the Netherlands

* Dessa författare har bidragit till lika stor del med artikeln.

Den här artikeln har ingen copyright, när:

1    En artikel nämns av PSC Patients Europe (PSCPatientsEurope.org)

2    Länken/en papperskopia skickas till PSC Patients Europe

Vi samlar in alla uppgifter avseende artikelns publicering och ger feedback till författaren såväl som till andra forskare och intressenter. Detta kommer bidra till vår strävan att hålla lekmannaversioner tillgängliga för allmänheten.

Om du har några frågor eller kommentarer om denna artikel, ber vi dig att kontakta oss på

info@pscpatientseurope.org. Tyckte du om att läsa den här artikeln? Vi skulle uppskatta om du “gillar” sidan “PSC-patienter Europa” på Facebook och införandet av den här artikeln. Och överväg att donera pengar till PSC Patients Europe. Vi informerar författaren om din feedback och dina ”gilla”-kommentarer.