Med en utbredning på 0,95: 100.000, är PSC en sällsynthet i Japan. Det finns emellertid fortfarande cirka 2500 patienter med PSC. Vilka är skillnaderna och likheterna bland patienterna jämfört med andra regioner? Vilken typ av PSC-forskning har man företagit i Japan? Det är dags att träffa Prof. Tanaka, med.dr., Institutionen för medicin, Teikyo University School of Medicine i Tokyo (Japan), Företrädare för Tokankai (den japanska leverpatientorganisationen ) och två lokala PSC patienter. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om de frågor PSC-gemenskapen har, eftersom PSC patienter över hela världen gavs möjlighet att ställa uppriktiga frågor via olika Facebookgrupper och via e-post.

Följande artiklar var utgångspunkten för intervjun:

Rikstäckande undersökning för primär skleroserande kolangit och IgG4 relaterad skleroserande kolangit i Japan (pdf)

Kliniska profiler hos patienter med primär skleroserande kolangit hos äldre (pdf)

 

Professor Tanaka 

En solig lördag i maj 2016 träffade jag professor Tanaka på hans kontor på Teikyo sjukhuset i Tokyo, Japan. Förutom prof. Tanaka, medlem av International PSC Study Group (IPSCSG), finns det flera PSC-forskare i Japan, inklusive IPSCSG medlemmen Dr. Nakazawa, statio-nerad i Nagoya, medan chefen för den japanska PSC-studiegruppen, Prof Tazuma, finns i Hiroshima. Andra viktiga relaterade organisationer är den japanska Biliary Association (JBA), och den svårbehandlade hepatobiliära japanska sjukdoms-studiegruppen, som stöds av hälsovårdsministeriet, Välfärd och Arbete i Japan.

Med en befolkning om 110 miljoner, finns det uppskattningsvis 2.000 till 3.000 japanska PSC patienter. Det är ett relativt lågt antal, vilket antingen kan bero på 1. rasmångfald, 2. de kan bilda en sekundär typ av PSC (återstår att bestämma), och 3. de IgG4 feldiagnosticerade PSCare. Prof Tanaka har ungefär. 400 PSCare i sitt register.

Förra året genomförde de en rikstäckande undersökning, som främst var pappersbaserad. De undersökningspatienter, som beskrivs i forskningen bestod av IgG4 patienter och PSC patienter. IgG4 relaterad skleroserande kolangit (IgG4-SC, även kallade IgG4-associerad kolangit (IAC)) är en annan klinisk enhet av skleroserande kolangit, med förhöjda IgG4 nivåer och de flesta av dem är komplicerade med autoimmun pankreatit (AIP). Ett av problemen i Japan är IgG4-SC patienter, som ofta feldiagnosticeras med PSC. Det förklarar den breda uppskattningen av japanska PSCare. Lyckligtvis finns det inte några andra sjukdomar, där patienterna kan feldiagnosticeras.

Ingen DNA-analys har skett hittills, emellertid planerar de japanska forskarna att samla DNA 2017. Med dessa DNA från japanska PSC patienter, hoppas de att undersöka om det finns någon skillnad i den genetiska bakgrunden mellan öst och väst. Hos europeiska patienter har flera gener identifierats som ansvariga för utvecklande av PSC, och de hooppas kunna avgöra  om dessa gener också spelar en avgörande roll hos japanska PSC-patienter.
I Japan är den manliga : kvinnliga takten bland PSC-patienter mer eller mindre lika och sjukvårdsteamen ordinerar i första hand samma behandling som i Europa, vilken är UDCA (“urso”). Om det önskade resultatet inte uppnås med denna behandling, börjar patienten med UDCA och bezafibrat (se punkten nedan för mer information).

Även i forskningsartikeln är trötthet inte listad som ett symptom. Prof Tanaka förklarar att trötthet inte förefaller att vara ett stort problem bland hans patienter. Möjligen har vi att göra med en annan genotyp, eller också kan det ha en kulturell förklaring att patienter underskattar detta fenomen och inte nämner det. En annan möjlighet är att japanska PSCare känner trötthet som ett symptom, men de tror inte att det är ett symptom på PSC.

Intressant nog, är det endast 50% av PSC-patienterna som har IBD och alla är utan AIH, som är mycket olikt antal mot Europa till exempel, där cirka 70% av PSC-patienterna har IBD. Av de japanska patienter med IBD,  är det få som har Crohns sjukdom (CD). Huruvida det föreligger en relation till mat och/eller andra livsstilskomponenter är fortfarande inte klarlagt i detta skede. Anmärkningsvärt är, att det finns två toppar vid fördelning av PSC i Japan: äldre patienter (utan IBD) och den andra gruppen, som består av unga patienter, där IBD-siffrorna är desamma som i Europa och USA. Möjligen har gruppen äldre patienter oftare sekundär skleroserande kolangit.
Ett annat överraskande faktum var den relativt snabba kolangiokarcinom (CCA) diagnosen efter PSC diagnosen, vilket är ett år. Detta beror på det faktum att hälso- och sjukvården i Japan erbjuder årliga hälsokontroller, som en del av deras förebyggande program. Detta möjliggör relativt tidig upptäckt av sjukdomar, i det här fallet CCA. Alternativt skulle en relativt sen diagnos av PSC också bidra till detta. Enligt prof. Tanaka, behövs det biomarkörer  för PSC!

Patientorganisationen Tokankai

Den andra halvan av eftermiddagen ägnades åt ett möte med representanter från den japanska leverpatientorganisationen Tokankai på deras kontor: Mrs. Yonezawa (VD / styrelseledamot) och Mrs. Furukawa (Avd. för Sällsynta leversjukdomar). Där fanns också två patienter, redo att dela med sig av sina idéer och erfarenheter, Kenji och Kazuyuki.
Tokankai grundades 2001och är beläget i Tokyo, Japans huvudstad, med ca. 2.000 medlem-mar. De får i genomsnitt 15 telefonsamtal per dag under den tid de är tillgängliga, 10:00 – 16:00. De flesta frågor handlar om var patienter kan hitta hepatologer närheten. Medlemsav-giften är relativt låg (Yen 3000 p/y (= 24 €)), 30% av deras budget kommer från den farmaceutiska industrin och för närvarande stödjer Tokyo Metropolitan Government resten av deras budget. Men tyvärr väntar man att det senare bidraget snart kommer att ändras.
Tillsammans med patienterna hade vi ett öppenhjärtigt samtal om olika ämnen och prof. Tanaka översatte allt för oss. En av patienterna uttryckte sitt intresse för den process där patienter aktivt deltar i kliniska tester och delar resultaten. Organdonation var ett annat ämne som var intressant att höra mera om. Självklart behöver de japanska PSC-patienterna också levertransplantationer. Den kulturella bakgrunden och få tillgängliga donatorer gör det svårt att hitta donatorer. I allmänhet är familjen den enda referenspunkten, när en organdonation behövs, vilket innebär att man gör tester bland familjemedlemmar för att leta efter en potentiell kandidat för en levande donatorlevertransplantation (LDLT). En transplantation från någon med livsuppehållande (även känd som kadaver organ) är sällan fallet i Japan. Tills för några år sedan fick japanska PSC-patienter organ från sina familjemedlemmar som LDLT. Men mängden av återkommande PSC under en 5-årsperiod var emellertid skyhög (ca. 80%) och därför stoppade de detta förfarande. Även om en japansk person samtycker till organ-donation efter döden, är det enligt lag familjen som har sista ordet och de tenderar att upphäva detta beslut. Så snart en familjemedlem inte går med på detta, är en organdonation inte längre är möjlig.

Foto maj 2016: Kenji, fru Kurokawa, Kazuyuki, Mrs.Yonezawa och prof Tanaka @ Tokankai kontor

Patientorganisationen har en hel del projekt på sitt kommande program. De funderar på att föra enkäter online, samarbeta med forskare och utforska sätt att samarbeta med andra patientorganisationer, både på nationell och internationell nivå. Tokankai undersöker också möjligheterna att bättre informera sina medlemmar om pågående PSC-relaterad forskning och medicinsk forskning och utveckling i allmänhet. De försöker också hitta nya vägar att ekono- miskt stödja sin organisation, eftersom det statliga stödet fortsätter att skäras ner på en årlig nivå, på grund av budgetnedskärningar i allmänhet. Det beslutades att Tonkankai och PSC- patienter Europa skall stärka samarbetet och bistå varandra i framtiden.

Intressant japansk forskning: Bezafibrat

Bezafibrat var ursprungligen märkt som ett läkemedel för hyperlipidemi och används för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar (hyperlipidemi är en onormalt hög koncentration av fett i blodet).
Läkemedlet fungerar som en aktivator av flera receptorer i leverceller och gallgångsceller celler. En receptor är en struktur av en cell som binder en specifik substans.

Japanska forskare har funnit att bezafibrat skulle kunna förbättra biokemiska markörer hos patienter med primär biliär kolangit (PBK) och har använt bezafibrat som andrahandsbe-handling för PBK. Bezafibrat har redan använts hos vissa patienter med PSC samt i synnerhet sådana som är resistenta mot UDCA. En japansk forskargrupp visade i en retrospektiv studie i liten skala, att bezafibratbehandling minskar serum ALP nivåer och också är säker hos patien-ter med PSC. Därför strävar prof. Tanaka och hans kollegor efter att undersöka om använd-ning av bezafibrat kan hämma eller fördröja uppkomsten av leverrelaterade symtom och förbättra den långsiktiga effekten av patienter med PSC genom en jämförande, prospektiv,  randomiserad och kontrollerad studie. Nu förbereder de fas 2-studien av bezafibrat för PSC och söker en finansieringskälla för denna kliniska studie.
Den japanska forskargruppen kommer att hålla oss uppdaterade om resultaten under de kom-mande månaderna. De första resultaten beror i detta skede huvudsakligen på finansiering.

Ordlista

Aktivator: Att omvandla en viss biologisk förening i ett biologiskt aktivt derivat

AIH: Autoimmun hepatit

AIP:  Autoimmun pankreatit

Biomarkör;En mätbar indikator på ett biologiskt tillstånd. T.ex. X-ray är en biomarkör för ett brutet ben, blodprovstagning en indikator om

du har en infektion etc.

CCA:  Kolangiokarcinom

CD:  Chrohn’s sjukdom

Cholangitis:Inflammation i gallgångarna

IAC:   IgG4-associerad kolangit

IBD:  Inflammatorisk tarmsjukdom

IgG4 :  Immunoglobulin G4

IPSCS:Internationell PSC Studie Grupp

JBA: Japanska Gallstensförbundet

PBC: Primär biliär kolangit

Prevalence:Andel av en viss population, som visat sig ha ett visst villkor

Receptor:En struktur av en cell som binder en specifik substans

Retrospective study:   Även känd som en historisk kohortstudie – en studie där deltagande  individer klassificeras som antingen har någon form av utfall (fall) eller inte. Det ser “baklänges”

Second-line treatment:Behandling som ges när den inledande behandlingen (dvs. första linjens behandling) inte fungerar, eller slutar.

Tokankai ; den japanska leverpatientorganisationen

———————————————————————————————————————————————-

Originalversionen (engelska) av ovanstående artikel har kontrollerats och

godkänts av
Prof. Tanaka, MD Department of Medicine,
Teikyo University School of Medicine i Tokyo (Japan)
(augusti 2016

Författare:  Marleen K
Redaktör: Dr. Valmae Y
Översättare: Carl Johan T

HÄR KOMMER VI ATT SÄTTA IN STD INFO GÄLLANDE  COPYRIGHT ETC..

För ytterligare frågor angående denna artikel, ber vi er sända ett e-postmeddelande till info@PSCPatientsEurope.org