Първичният склерозиращ холангит (ПСХ) е силно свързан с възпалителните чревни заболявания (ВЧЗ). Докато връзката между ПСХ и ВЧЗ е добре установена, причината за тази връзка е неизвестна. ПСХ и ВЧЗ са сложни генетични заболявания причинени от комбинация от генетични рискови фактори и такива, свързани с околната среда. Изследвания върху ролята на генетиката при ПСХ показват, че някои от генетичните рискови фактори, открити при ВЧЗ, са свързани също и с ПСХ. Знанията за ролята на генетиката при ПСХ нарастват, но все още се знае малко за възможните отключващи фактори на околната среда.

Проучвания в областта на ВЧЗ показват, че пушенето и наличието на апендектомия имат предпазен ефект срещу развитието на улцерозен (язвен) колит (УК). Също така е доказано, че роднини от първа степен на пациенти с ПСХ, имат повишен риск от развиване на ПСХ или УК. На този етап, все още не съществуват значителни сведения, които да отбелязват ефекта от пушене или апендектомия върху риска от развиване на ПСХ.

Изследователите на проучването целят да изчислят потенциалните рискови фактори на околната среда за развиване на ПСХ  сред голяма група пациента с ПСХ. Изследваните потенциални рискови фактори са пушене, наличието на апендектомия, фамилна обремененост с ВЧЗ и автоимунно заболяване на черния дроб, и географско разположение. За да бъдат изследвани тези рискови фактори, пациентите с ПСХ, избрани за настоящето изследване, са сравнявани с ВЧЗ контролни групи и здрави пациенти (ЗП). Чрез използването на тези контролни групи, изследователите успяват да сравнят колко често излагането на определен рисков фактор е наличен във всяка група и следователно да определят връзката между рисковия фактор и заболяването.

Участниците бяха избрани от проекта Epi PSC PBC, който представлява обширно групово (кохортно) проучване на демографска основа на пациенти с ПСХ и първичен билиарен холангит (ПБХ) в Холандия, проведено от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2011 г. Участниците бяха поканени да се включат в проучването, да дадат своето съгласие и попълнят въпросник с 10 части относно техния статус на пушачи, предишни апендектомии и дали имат роднини от първа степен с ВЧЗ и/или автоимунно заболяване на черния дроб.

Общо 343 пациента с ПСХ се съгласиха да вземат участие и да попълнят въпросника; 164 от които имат едновременно УК и болест на Крон (БК).  Общо 370 пациента с ВЧЗ и 232 здрави пациенти се съгласиха да участват и да попълнят въпросника. Демографските данни показват, че групата пациенти с ПСХ в това проучване е показателна за населението с ПСХ в Холандия. Тяхната средна възраст (медиан) е 48 години и 65% от пациентите са мъже; в контролната група ВЧЗ 40% са мъже и средната възраст е 43 години. В групата със здрави пациенти средната възраст е 55 години, 46% са мъже.

Пациентите с ПСХ бяха разделени на базата на наличие на успоредно ВЧЗ в групи пациенти с УК, пациенти с БК и пациенти без успоредно ВЧЗ. Никой от пациентите с ВЧЗ нямаше диагноза за заболяване на черния дроб и всички рутинни тестове на черния дроб излязоха нормални.

С цел да се разграничат рисковите фактори за развитие на ПСХ от тези за развитие на ВЧЗ пациентите от съответните контролни групи бяха групирани съответно типа ВЧЗ (УК или БК): ПСХ-УК пациенти бяха сравнени с УК контролни пациенти, ПСХ-БК пациенти бяха сравнени с БК контролни пациенти. ПСХ пациенти без ВЗЧ бяха изследвани отделно и сравнени със здрави пациенти.

Потенциалните рискови фактори за развитие на ПСХ, като пол, възраст, навик на пушене, апендектомия (хирургическо премахване на апандисита), фамилна обремененост с ВЧЗ и автоимунно заболяване на черния дроб, бяха анализирани чрез сравнение на относителни честоти (колко често рисковият фактор е налице в групата ПСХ-ВЧЗ спрямо контролната група ВЧЗ и групата ПСХ-липса на ВЧЗ спрямо здравите пациенти.

Изследователите отбелязаха следните открития:

Пушене:

Има по-малко пушачи в групата с ПСХ като цяло спрямо групата със здрави пациенти. Подобна зависимост се забелязва в подгрупата на ПСХ пациентите без ВЗЧ спрямо здрави пациенти.

При сравнението на ПСХ-УК пациенти към УК контролни групи, пациентите с УК са по-често пушачи в сравнение с ПСХ-УК пациентите. Подобни резултати бяха открити и за групите с ПСХ-БК и БК пациенти. Пушенето се свързва значително с по-нисък риск за развиването на ПСХ както при пациенти с УК, така и при пациенти с БК.

Това е най-голямото случай-контрол проучване, което показва, че пушенето е независимо свързано с по-нисък риск за развиване на ПСХ и е в съгласие с предишни проучвания. Изследователите отбелязват, че тяхното проучване съвпада с друго такова наскоро, проведено от Йитън и др., който също открива, че пушенето предпазва  срещу развитието на ПСХ сред пациенти с ПСХ-ВЧЗ, но не и сред пациенти с ПСХ без ВЧЗ. Според резултатите би могло да се предположи, че връзката между пушене и ПСХ се основава на специфичен генотип и съответен ПСХ-ВЧЗ фенотип.

Все още не се знае как основните механизми на пушенето окозват влияние върху развитието (патогенеза) на ПСХ или ВЧЗ. Съществуват над 4 000 вида химикали в тютюна, като никотинът е най-широко изучаван. Никотинът оказва влияние върху специфични рецептори в централната нервна система и на други места в тялото, което може да доведе до възбуждане на определен противовъзпалителен път: холинергичен противовъзпалителен път.

Докато ефектът от пушенето върху напредъка на ПСХ не е изучаван, при пациенти с ПСХ пушенето е било асоциирано с напреднал случай на заболяване. Това би предположило, че дори и пушенето да се асоциира с по-нисък риск от развиване на ПСХ, то може да ускори напредването на заболяването след появата на фиброза на черния дроб.

Апендектомия:

Наличието на апендектомия се забеляза в еднакво съотношение сред ПСХ пациенти и здрави пациенти, докато в същото време повече ПСХ-УК пациенти, отколкото УК контролни групи, са претърпели хирургично премахване на апандисита. Няколко изследвания сочат към положителния ефект на апендектомията спрямо развиването на УК и резултатите от настоящето проучване потвърждават тези заключения. Все пак не бе намерена никаква връзка между наличието на апендектомия и развиването на ПСХ – в съответствие с обширен мета-анализ на четири различни изследвания не бе открита никаква връзка. По-високата честота на апендектомия в групата ПСХ-УК в сравнение с групата УК сочи, че апендектомията може да бъде рисков фактор за развиване на ПСХ при УК пациенти.

Причината, поради която апендектомията оказва влияние върху риска от развиването на УК, е тема на проучвания от много години. Според обширно проучване от Андерсън и др. е по-вероятно претърпяното възпаление на апандисита (причината, поради която е премахнат) да оказва защитен ефект, отколкото липсата на такъв след апендектомия.

Фамилна обремененост:

Десет процента от пациентите с ПСХ-УК и 17% от контролните групи с УК имат член на семейството от първа степен с ВЧЗ, но не бе открита зависимост при ПСХ-БК и БК групите. Фамилната обремененост с ВЧЗ не бе потвърден като независим фактор за развиване на ПСХ в нито една от подгрупите.

Автоимунното заболяване на черния дроб се наблюдава по-често при семейства с ПСХ-БК пациенти, отколкото при БК контролни групи, но все пак бройката беше много ниска. Семействата на пациентите с ПСХ-УК имат подобна честота на автоимунно заболяване на черния дроб в сравнение със семействата с УК.

Географско разположение:

Има балансирано географско разпространение на пациенти с ПСХ по положение на зоната, където живеят, което предполага, че факторът на околната среда на пребиваване няма голямо значение при развиването на ПСХ.

Заключение:

Изследователите заключиха, че в обширна група (кохорта), на базата на население с ПСХ, пушенето е свързано с по-нисък риск за развиване на ПСХ, отделно от защитния ефект на пушенето при УК, докато в същото време апендектомията не е самостоятелен рисков фактор за развиване на ПСХ.

Речник:

Проучване случай-контрол: Проучване, което сравнява пациенти, които имат заболяване или позитивен резултат с пациенти, които нямат заболяване или резултат, и ретроспективно прави сравнение колко често излагането на определен рисков фактор е налице във всяка една група, за да определи връзката между рисковия фактор и заболяването.

(https://himmelfarb.gwu.edu/tutorials/studydesign101/casecontrols.html)

Кохорта: Група субекти, които са изпитали определено събитие или страдат от определено заболяване в специфичен период от време

Генотип: Комбинация от гени на едно определено местонахождение или всяка специфична комбинация от местонахождения

Местонахождения: (мн. ч.) Местонахождение: В генетиката местонахожденията са позициите на определени гени върху хромозома, които са по-често срещани при заболяване, сравнени с контролни групи

Медиан: Средната величина при дистрибуция, над и под която се намират еднакъв брой величини

Патогенеза: Биологичният механизъм (или механизми), който води до заболяло състояние

Фенотип: Изявата на определена черта на базата на генетични влияния или такива на околната среда

Демографско-основано: Обикновено се използва, за да опише проучване, което включва определено „обичайно население“, например група хора с ПСХ

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Авторът на тази версия на статията е Д-р Валма Уайпинезър, Старши научен сътрудник, Грифит Колидж, Саутпорт, Куинсланд, Австралия 

Преводач: Вилина Светославова

Месец юни 2016

Оригиналната (английска) версия на статията е проверена и одобрена от Д-р И.М.Дж. де Ври и Д-р К. Бунстрал

Тази  версия е адаптирана от пълната статия:

Risk factors for primary sclerosing cholangitis

Тази статия е освободена от авторски права при следните случаи:

1 Споменаването на статията от ПСХ пациенти в Европа (PSCPatientsEurope.org)

2 Изплащането на линка / твърдо копие на ПСХ пациенти в Европа

Ние ще събираме всичката информация относно разпространението на статията и ще предоставим тази обратна връзка на автора, както и на изследователи и други заинтересовани страни. Това ще допринесе за нашата мисия да има на разположение неофициални версии за употреба на широката публика.

Ако имате някакви въпроси или забележки към статията, моля пишете ни на електронен адрес info@pscpatientseurope.org. Хареса ли ви статията? Ще сме благодарни, ако харесате страницата ни във Фейсбук PSC Patients Europe, както и постът ни към статията. И моля помислете да направите дарение за PSC Patients Europe. Ние ще осведомим автора за вашите отговори и харесвания.